SchOOLwiki

zoekopdracht

3 resultaten in categorie "cito"

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Algemeen Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. De resultaten worden weergegeven in grafieken, waarin u kunt aflezen welke vorderingen de leerlingen maken en welk niveauverschil er per groep mogelijk is. Wij willen niet alleen dat de leerlingen zich op het gebied van kennis bepaalde vaardigheden eigen maken, maar wij willen ook bereiken dat zij in staat zullen zijn om problemen op te lossen, dat zij goed met anderen om kunnen gaan en dat zij zelfstandig kunnen handelen. De ervaring heeft ons geleerd dat onze leerlingen over het algemeen goed presteren in het voortgezet onderwijs. Zij blijken goed te zijn toegerust voor de eisen die het voortgezet onderwijs aan instromende leerlingen stelt. Dit blijkt uit de gegevens die wij van het voortgezet onderwijs al jaren lang krijgen. Waarmee meten wij resultaten? Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-afhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito en de nieuwste versies van de Cito toetsen. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind. Resultaten toetsing Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2014 scoren we als volgt: De kernindicatoren voor de inspectie (lezen groep 3&4 / rekenen groep 4&6 /Begrijpend lezen gr. 6) allen boven de door de inspectie gestelde ondergrens. Alle overige onderdelen boven de ondergrens van de inspectie en meestal boven het landelijk gemiddelde behalve het onderdeel “begrijpend lezen ” groep 3.   Cito Eindtoets groep 8 Tevens doet onze school mee met de CITO eindtoets in groep 8. In 2010 een eindscore van 534,6 In 2011 een eindscore van 533,4 In 2012 een eindscore van 535,6 In 2013 een eindscore van 533,4 In 2014 een eindscore van 539,8 Al deze eind scores liggen op of boven de door de inspectie vastgestelde minimale norm. Aan de hand van de scores van de Cito eindtoets bij alle leerlingen uit groep 8 wordt onderzocht welke vorm van vervolgonderwijs het beste past bij de leerling; er wordt als het ware een schooladvies uitgebracht. De adviezen aan onze schoolverlaters van het afgelopen jaar: Advies Aantal leerlingen VWO VWO / HAVO HAVO VMBO Gemengd Theoretisch Vmbo Basis Beroeps Vmbo Basis Kader LWOO 2 leerlingen 5 leerlingen 11 leerlingen 4 leerlingen 0 leerlingen 2 leerlingen 0 leerlingen Interpretatie/perspectief Vanaf het jaar 2010 scoort groep 8 van de Driemaster boven de door de inspectie gestelde ondergrens. We verwachten in 2015 ook weer op een voldoende score uit te komen. Steeds is er na een toets periode overleg met ons schoolbestuur. Ook worden er steeds herstelplannen geschreven voor onderdelen die nog niet voldoende zijn. Dat geeft ons vertrouwen dat bij een volgende toets afname de resultaten weer op niveau zijn....
Lees verder

Toetsen

Het hele schooljaar door worden methode-afhankelijke toetsen (toetsen vanuit de methodes zoals rekenen en taal) afgenomen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode onafhankelijke toetsen (Cito) afgenomen. De resultaten en analyse daarvan worden door de leerkracht met de IB-er (intern begeleider) besproken. Valt door de uitslag van deze toetsen uw kind op, dan wordt op een specifieke vergadering, ook wel kindbespreking genoemd, een toelichting op de resultaten gegeven door de leerkracht. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er. Er wordt gekeken of binnen de groep oplossingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het geven van extra instructie of het volgen van een apart programma op een bepaald gebied. Het kan zijn dat we nog niet genoeg weten over het probleem. Dan kan de IB-er of de leerkracht extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. In samenspraak met u kan ook besloten worden om de problemen verder te laten onderzoeken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. We kunnen u verzoeken om stappen te ondernemen op het medische vlak (huisarts, logopedist, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten). Na bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg kunnen we uw kind voor onderzoek aanmelden bij het Onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over extra ondersteuning....
Lees verder