SchOOLwiki

zoekopdracht

23 resultaten in categorie "de-gang-van-zaken-op-school"

Actief burgerschap en sociale integratie

Leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds complexer en pluriform is. De Driemaster vindt het belangrijk om haar leerlingen hierop goed voor te bereiden. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers die goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ook moeten ze goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om zich heen. Respect voor elkaar is hierbij een hoofdthema. Wij willen onze leerlingen kennis en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor onze samenleving. Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Het belangrijkste: het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving; het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie; het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan: – het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels); – het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders); – ons onderwijsaanbod. In onze lessen wereldoriëntatie , geschiedenis en aardrijkskunde wordt aandacht besteed aan verschillende religies en culturen. Ook de wereldgodsdiensten komen aan de orde. In de geschiedenislessen wordt de tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt aandacht besteed aan verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis. In alle groepen wordt de Kanjertraining aangeboden. Verder komt actief burgerschap tot uiting in een aantal projecten en activiteiten: Het 1 x per jaar adopteren van een goed doel. Dit goede doel wordt gesponsord met de opbrengsten van een actie. Het ondersteunen van lokale acties zoals “Fietsen tegen Kanker” “Lucky Wheels” ; in de gymles maken leerlingen kennis met rolstoelsport. Groep 8 doet mee aan de actie “Kinderpostzegels” etc. ...
Lees verder

Afspraak maken

Op onze school kennen wij geen ‘spreekuur’; buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zouden staan, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld als u ons hierover na schooltijd aanspreekt, omdat de tijd direct voorafgaand aan de lessen benut moet worden aan lesvoorbereidingen. De directie kunt u ook onder schooltijd bereiken, behalve op sommige donderdagen. Wij stellen het op prijs als u van tevoren een afspraak maakt....
Lees verder

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In de kleutergroepen wordt de belangstelling voor letters en woorden al gewekt. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er in de kleuterbouw gewerkt met de Methode “Onderbouwd”. In groep 1 gebeurt het op een vrij algemene manier door voortdurend een taalrijke omgeving te creëren. Natuurlijk vormen de sociale ontwikkeling, de visuele en motorische ontwikkeling en de ontwikkeling van het (samen) spelen ook belangrijke elementen. In groep 2 wordt het onderwijs gericht toegespitst op het voorbereidend lezen, rekenen en schrijven. Met name het voorbereidend lezen neemt een belangrijke plaats in. Tijdens de kringen worden er o.a. reken- en leesactiviteiten aangeboden. Rekenspelletjes zoals evenveel, erbij, eraf, tellen tot…., getal symbolen herkennen enz. Taal-lees activiteiten zoals dezelfde klanken en woorden horen en zien, rijmen, woorden in stukjes hakken en weer aan elkaar plakken, enz. Ook worden er geheugen oefeningen gedaan. De kringactiviteiten krijgen een vervolg in de werk les. Wat de kinderen aangeboden hebben gekregen, gaan ze dan zelfstandig verwerken. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 zo soepel mogelijk te laten verlopen, laten we de kinderen vast kennismaken met activiteiten uit groep 3. Ook wordt er in de kringen extra aandacht besteed aan woorden en letters, zonder dat er van de kinderen verwacht wordt dat ze gaan lezen. Als de kinderen in groep 3 komen verandert er natuurlijk toch een heleboel. Ze zitten op vaste plaatsen en worden klassikaal aangesproken. Tot de herfstvakantie is de ochtend pauze 30 min. i.p.v. 15 min. De kinderen spelen ’s middags ook nog buiten. De kinderen hebben deze momenten nodig om zich te ontladen, zodat ze daarna weer met nieuwe energie aan het werk kunnen in de klas. Ook hebben we 4x per week de bekende werk les, waar de kinderen kleutermateriaal tegen komen. Natuurlijk hebben we in groep 3 ook nog de hoeken, zoals de poppenhoek en leeshoek. Na de herfstvakantie zijn de kinderen zo gewend aan de nieuwe situatie dat we stapsgewijs de werkwijze kunnen aanpassen. Dit houdt in dat er niet meer extra wordt buiten gespeeld en dat in de werklessen het materiaal uit groep 2 niet meer wordt gebruikt. Vanaf januari wordt het gewone rooster gevolgd. De taalles bestaat allang niet meer uit overschrijven en invullesjes. Wij besteden veel aandacht aan een goede spelling en foutloos schrijven. Maar ook wordt veel aandacht besteed aan het leren praten, aan het luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop goed antwoorden. Wij leren kinderen ook hun eigen mening onder woorden te brengen. Begrijpend lezen - om later beter zelfstandig te kunnen studeren - is een heel belangrijk onderdeel van de hedendaagse taalles. Het rekenonderwijs is de laatste jaren veranderd. Op De Driemaster leren wij de kinderen rekenen door niet alleen te cijferen maar ook praktische probleempjes uit het dagelijks leven op te laten lossen. Over oplossingsmethoden wordt gepraat en als er verschillende oplossingsstrategieën zijn dan worden deze vergeleken. Ook het lezen en maken van grafieken en tabellen wordt geoefend. Er wordt veel - op een handige manier - uit het hoofd gerekend....
Lees verder

Beugeltandarts

In de bovenbouw zijn er veel kinderen die voor een beugel(controle) naar de orthodontist moeten en veelal worden deze afspraken onder schooltijd gemaakt. Daarbij kan het voorkomen dat uw kind door u alleen naar een afspraak wordt gestuurd. Wij zouden dan graag willen dat u eenmalig een formulier ondertekent, waarin u aangeeft dat u de verantwoording op zich neemt, in het geval dat er iets zou gebeuren onderweg naar deze afspraak. Dit formulier vindt u in de bijlage, of is bij de directie aan te vragen....
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De meeste gymlessen voor de kleuters vinden plaats in de aparte kleutergymzaal in onze school. De kleuters gymen in hun ondergoed en op hun blote voeten en hoeven dus niets extra’s mee te nemen. De lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht. Om aan de grote gymzaal, de andere materialen en aan de vakleerkracht te wennen, wordt 1x per week een gymles verzorgd door een vakleerkracht. In de groepen 3 t/m 8 worden de gymlessen 2 keer in de week verzorgd door de groepsleerkracht. Het lesprogramma is opgesteld door de vakwerkgroep Gymnastiek; deze groep wordt gevormd door alle vakleerkrachten Lichamelijke Opvoeding uit de gemeente Lelystad. Vanaf groep 3 gaan de kinderen in sportkleding gymmen; sportschoenen (waar niet mee op straat gelopen wordt en met lichte zool) zijn toegestaan. De leerlingen zijn verplicht om na de gymles te douchen....
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Jaarlijks terugkerende activiteiten: Een project rond de Kinderboekenweek. Rond 5 december het Sinterklaasfeest. In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep. Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting. Voor de Paasvakantie sluiten wij de week af met een gezamenlijk Paasontbijt. Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8. Het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m Voor de groepen 6,7 en 8 eenmaal per jaar een klassenavond . Excursies binnen en buiten Lelystad (bijvoorbeeld bezoek Anne Frank huis, of een voorstelling bij CKV de Kubus). De Zeebodemloop Groep 8 viert hun afscheid d.m.v. een optreden voor kinderen en de ouders van de leerlingen van groep 8. Deze voorstelling wordt ook opgevoerd voor de hulpouders tijdens de bedankochtend. Diverse creatieve en sportieve cursussen in het kader van de brede school. Vader- en moederdag: Elk schooljaar zal er in de groepen 1 tm. 4 klassikale aandacht worden besteed aan vader- en moederdag. Als kinderen zelf aangeven dat zij iets willen maken voor een bijzondere gelegenheid, dan worden zij hiertoe natuurlijk in de gelegenheid gesteld. Wekelijks terugkerende activiteiten: Via de nieuwe technisch leesmethode ‘Estafette’ wordt er twee keer per week groep doorbrekend gelezen. Alle kinderen die lezen in AVI niveau 1 t/m 9 doen hieraan mee. Hulpouders helpen hierbij. Weeksluiting en Bouwafsluiting. Iedere vrijdag wordt de week afgesloten. De week wordt afgesloten met een bouwafsluiting. Iedere klas komt bovendien een keer aan de beurt om een zogenaamde weeksluiting te verzorgen. Tijdens een bouwafsluiting zitten de kinderen van onder-, midden- en bovenbouw (per bouw) bij elkaar om toneel te spelen, e.d. Bouwafsluitingen zijn alleen voor leerlingen bestemd. Iedere groep heeft elk schooljaar eenmaal de beurt om de weeksluiting te verzorgen. Ouders/verzorgers van de kinderen, die meedoen aan de weeksluiting   kunnen komen kijken. In het jaarrooster (afgedrukt in de zomerschoolkrant) staan alle weeksluitingen ingepland. Omdat de middenruimte eigenlijk niet groot genoeg is om alle leerlingen en veel publiek te herbergen, hebben wij de volgende regels moeten opstellen: Leerkrachten zitten verspreid door de middenruimte. Per ‘optredende leerling’ in principe niet meer dan twee toeschouwers. Filmen en fotograferen ‘uit de hand’, van achter uit de zaal is mogelijk. Helaas is er geen plaats voor statieven, snoeren naar stopcontacten en constant brandende filmlampen. Een weeksluiting wordt 1 keer gespeeld. De bovenbouw treedt op voor de bovenbouw, de onderbouw treedt op voor de onderbouw....
Lees verder

De groepsgrootte en inzet van extra hulp

De groepsgrootte varieert op dit moment tussen de 20 en de 32 kinderen. Na de 2 verbouwingen in de afgelopen jaren beschikt de Driemaster over 11 lokalen. Extra hulp aan kinderen wordt onder schooltijd door de leerkracht gegeven en onze Remedial Teacher ondersteunt en begeleidt hierin....
Lees verder

De leeractiviteiten van de kinderen

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. De school heeft grote aandacht voor de bevordering van de taalontwikkeling. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Ook door het gebruik van diverse taalontwikkelingsprogramma’s wordt aandacht besteed aan de bevordering van de taalontwikkeling. Dat is belangrijk voor het latere lees- en taalonderwijs. Wij proberen de omgeving zo uitnodigend mogelijk te maken zodat de kinderen zich spelenderwijs door middel van het materiaal, de opdrachten en het samen spelen en werken kunnen ontwikkelen. De werkwijze bij de kleuters is hoofdzakelijk in projectvorm. Natuurlijk worden er ook veel liedjes gezongen, die met het onderwerp te maken hebben. Seizoengebonden thema's zoals ‘herfst’ en ‘lente’ komen vanzelfsprekend elk jaar aan bod. Om ruimte te scheppen zal ook de hal vaak bij het onderwijs worden betrokken. Sommige bouw- en speelactiviteiten zullen zich voornamelijk hier afspelen. Alles is erop gericht om kinderen een zo prettig mogelijke schooltijd te bezorgen, waarin ze spelenderwijs kennismaken met alle facetten die wij als school te bieden hebben. Dit op cognitief gebied maar ook op sociaal/emotioneel gebied zodat de kinderen gestimuleerd worden om zich steeds verder te ontwikkelen.    ...
Lees verder

De organisatie van de school

Met onze ruim 260 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, zijn wij voor Lelystadse begrippen een middelgrote school. In het moderne basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of het nu gaat om kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management of omgaan met gedragsproblemen. Er zijn groepen met 1 leerkracht, er zijn ook groepen met 2 leerkrachten. Het is ons beleid om niet meer dan twee leerkrachten voor 1 klas te zetten, dit is voor onze leerlingen goed te overzien. Helaas worden wij door onvoorziene omstandigheden soms gedwongen om hiervan af te wijken (bijv. ziekte, een studie of examen van een leerkracht enz.). Niet alle leerkrachten staan voor de klas, er zijn ook leerkrachten die zich bezighouden met andere taken zoals het bieden van speciale zorg aan kinderen die hier behoefte aan hebben. Wij kiezen voor een groeps-instructie en een individuele verwerking. De extra hulp wordt zoveel mogelijk gegeven in de eigen klas. Kinderen mogen pas onderwijs volgen als zij 4 jaar zijn en kunnen een aantal dagdelen per week “proefdraaien” vanaf 3 jaar en 10 maanden. De officiële inschrijvingsdatum is dan ook vaak de datum waarop het kind 4 jaar wordt. Kinderen die voor 1 oktober jarig zijn worden ‘vroege’ leerlingen genoemd, kinderen die na 1 oktober jarig zijn noemen we ‘late leerlingen’. Wij gaan flexibel om met deze zogenaamde ‘1 oktober regeling’. Dit houdt in dat wij naar de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind kijken en aan de hand daarvan bepalen of een kind wel/niet toe is aan groep 3. (In augustus op 5 jarige leeftijd instromen in groep 3 is dus mogelijk, evenals een instroming in deze groep op 7 jarige leeftijd.) Vanaf groep 3 hebben de kinderen een vaste plaats in de klas. De kinderen zitten het grootste gedeelte van de dag gegroepeerd in tafelgroepjes, op sommige toets momenten zitten de kinderen alleen....
Lees verder

De schoolkampen

De schoolkampen van de Driemaster onderscheiden zich door een bijzondere inzet van personeel en begeleidende ouders. Zij lijken totaal niet op de gebruikelijke uitstapjes naar een pretpark. De groepen 1 t/m 5 maken aan het begin van het schooljaar een schoolreisje van een dag. Groep 6 t/m 8 gaan op kamp en zij gaan twee nachten van huis. Alle schoolkampen staan in het teken van een thema. Ze worden in het begin van het schooljaar gehouden i.v.m. de groepsvorming. Groep 8 gaat vanaf dit schooljaar vier dagen op kamp naar Vlieland, zij gaan aan het eind van het schooljaar....
Lees verder

Dyslexie onderzoek

Op school werken wij met kinderen met een hardnekkig taal-/spelling probleem volgens het protocol dyslexie. Voor het basisonderwijs is daar geen dyslexie verklaring voor nodig, voor het voortgezet onderwijs echter wel. Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft van dyslexie zal dit besproken worden met de ouders. Kinderen kunnen in aanmerking komen voor een dyslexie onderzoek via de vergoede zorg. Op school kunt u met de leerkracht en/of Intern Begeleider bespreken of uw kind voldoet aan de daarvoor gestelde criteria. Ook kunt u advies-hulp krijgen bij het aanvragen van een dyslexie onderzoek bij de verschillende instanties....
Lees verder

Expressieactiviteiten

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich leren uiten. De expressieactiviteiten zijn niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Het is de bedoeling dat een deel van de activiteiten grensoverschrijdend is. De kinderen komen op deze manier in aanraking met verschillende expressievaardigheden en ook het feit dat kinderen samenwerken met kinderen uit andere groepen is een belangrijk aspect. Het werkstuk wordt natuurlijk beoordeeld, maar de manier waarop de leerling aan zijn werkstuk gewerkt heeft, vinden wij zeker zo belangrijk. In week- en bouwafsluitingen wennen de kinderen spelenderwijs aan een optreden in het openbaar en spreken in een grotere groep (verderop komen week- en bouwafsluitingen uitgebreid aan bod)....
Lees verder

Hulp op school

Op de Driemaster hebben we vaste afspraken over de hulp aan kinderen. Alle kinderen worden een paar keer per jaar door ons zelf getest op hun leesniveau. Wanneer blijkt dat kinderen in hun leesproces achter blijven dan wordt er een aantal maatregelen genomen. Binnen onze estafette lees methode komen deze kinderen op een speciale aanpak, waarbij ze extra hulp krijgen. Blijkt dat dit niet voldoende helpt dan wordt met de RT-er en evt. IB-er overlegt wat er nog meer kan gebeuren. Er volgt dan een handelingsplan naast de speciale aanpak. Dit handelingsplan voert de leerkracht uit en de leerkracht brengt de ouders op de hoogte van deze extra hulp. Zo’n handelingsplan kan uit de volgende maatregelen bestaan: letters, woorden of zinnen flitsen. Regelmatig hak en plak oefeningen doen, lees en spelling oefeningen op de computer. In kleine groepjes de lesstof herhalen of juist extra voorbereiden. Duo/samen lezen: Dit is lezen met een ouder kind die het andere kind begeleidt. Dit kan alleen in bepaalde gevallen. Oefeningen om het tempo te verhogen. En natuurlijk kinderen stimuleren om veel te lezen, ook thuis....
Lees verder

Kinderen met lees- en spellingproblemen, dyslexie

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan kinderen met lees-/spellingproblemen. Ook bij ons op school zijn wij hier op een structurele manier mee bezig. Regelmatig krijgen wij vragen van ouders over dit onderwerp. Vragen als: "Wat doet de school aan dit probleem?", maar ook steeds vaker de vraag om onderzoek te laten doen. Helaas kunnen wij niet elk kind met lees-/spellingproblemen laten onderzoeken op dyslexie. Natuurlijk kunt u voor vragen altijd terecht bij de leerkracht van uw kind maar ook kunt u voor informatie contact opnemen met de IBer....
Lees verder

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De school heeft bewust twee aparte ingangen. Om gedrang te voorkomen is de ingang aan de zijde van het kleuterplein bestemd voor de groepen 1 t/m 4. De andere ingang aan de zijde van het brede schoolplein is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. Vooral bij de kleuters is het bij het halen en brengen een drukte van belang. De meeste ouders komen gezellig binnen om hun kleuter uit de jas te helpen, de klas in te brengen, de beker weg te zetten en een kusje te geven. Doordat er zoveel (grote) mensen in het lokaal zijn, en omdat dit ook vrij rumoerig is, wordt deze situatie voor de kleinsten onder ons erg onoverzichtelijk. Wij willen u dan ook vriendelijk verzoeken om na het brengen van uw kind niet te lang in het lokaal te blijven, zodat het zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten wat rustiger en overzichtelijker wordt. Wanneer u de leerkracht wat te vragen of mede te delen heeft, dan kan dat natuurlijk, behalve wanneer u hiervoor meer tijd nodig heeft. In dat geval kunt u beter na schooltijd een afspraak maken. Bij de ingang van de groepen ½ en 3 ligt een agenda, ook daar kunt u opmerkingen en vragen in noteren....
Lees verder

Schooltijden

Onderbouw maandag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur dinsdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur woensdag 08.30 uur - 11.30 uur donderdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur vrijdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur Bovenbouw maandag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur dinsdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur woensdag 08.30 uur - 12.15 uur donderdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur vrijdag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur De deuren van de school gaan 's ochtends om 08.20 uur open. 's Middags kunnen kinderen en ouders vanaf 13.05 uur naar binnen.  ...
Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In De Driemaster zijn alle leslokalen in gebruik. De lokalen liggen om de middenruimte heen; deze middenruimte kan worden afgesloten door middel van schuifwanden. Een lokaal wordt niet door een groep bezet, dit lokaal wordt gebruikt als overblijflokaal en RT ruimte. De middenruimte is regelmatig in gebruik. Kleine groepjes leerlingen zijn hier aan het werk, soms onder begeleiding van hulpouders. De week- en bouwafsluitingen vinden hier plaats en er wordt hier gegeten met de overblijvers. Onze bibliotheek vindt u in de gang bij de groepen 5 en 6. Verder zijn er in ons schoolgebouw nog een directiekamer, een lerarenkamer, een kantoor voor de school assistent, een kantoor voor de IB/RT, een RT kantoor en drie magazijnen te vinden. De Stichting Kinderopvang Lelystad maakt op de bovenverdieping gebruik van 3 ruimten. In elke klas staan 2 computers, behalve bij de kleuters. Verder kan er gewerkt worden op computers in de gang bij de kleuterbouw, middenbouw en bovenbouw. Een plattegrond van de onder- en bovenverdieping van onze school vindt u hier.  ...
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft. In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten. De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouders/verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten. Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt kan de leerling na overleg met de inspecteur van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. In extreme gevallen, waarbij kinderen een daadwerkelijk gevaar opleveren voor hun schoolomgeving, kan overgegaan worden tot een schorsing en zelfs tot een verwijdering van school. De regels en voorwaarden omtrent schorsing en verwijdering staan omschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O. art. 40), en ligt ter inzage op school....
Lees verder

Toetsen en testen

Wanneer er vanuit school een hulpvraag is omtrent leren en/of gedrag kan het onderwijs loket ingeschakeld worden. Ouders moeten hier toestemming voor geven. Het onderwijsloket bekijkt de mogelijkheden voor onderzoek. Ouders kunnen rondom gedrag ook zelf een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld Bosman of Triade. Hiervoor is een verwijzing van de huisarts nodig....
Lees verder

Urenverdeling

Het minimaal verplichte aantal uren onderwijs in een schooljaar ligt voor de groepen 1 t/m 4 op 880 uur per jaar, voor de groepen 5 t/m 8 ligt dit op 1.000 uur. Dit is bepaald door de Onderwijsinspectie; uiteraard voldoen wij aan deze eisen. Hieronder vindt u de ‘tijdsverdeling leer- en vormingsgebieden’ per groep: Groep   1/2  Groep 3 Groep 4 Groep 5 Groep 6 Groep 7 Groep 8 Bewegingsonderwijs/ vrijspel/zwemmen 7.00 1,75 2.00 1,75 1,50 1,50 1,50 Fijne motorische activiteiten/schrijven 0,75 2,50 1,00 1,00 1,00 0,50 0,00 Taal/spelling/taalactiviteiten 3,25 2,50 6.00 7,00 7,50 7,50 8,00 Lezen/aanvankelijk lezen 5,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 Begrijpend lezen 1,50 1,50 1,25 1,25 1,25 Rekenen/wiskunde 2,00 5,25 5,00 5,00 5.00 5,00 5,00 Wereldoriëntatie (aardrijkskunde/geschiedenis/biologie) 0,50 1,00 1,50 3,50 3,50 3,50 3,50 Engels 0,50 0,50 Verkeer 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Sociaal emotionele ontwikkeling 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0.50 Expressie (muziek/handvaardigheid/ tekenen/drama/dans) 7,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 Pauze 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1.25 Totaal 23 23 23 25,75 25,75 25,75 25,75  ...
Lees verder

Vakantietijden

De vakantietijden worden door ons bestuur in overleg met scholen vastgesteld. Hierbij worden de spreidingsadviezen opgevolgd. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio’s. Lelystad maakt deel uit van de regio Noord. Als regio Noord in de vroege periode is ingedeeld, is de school in de eerste week van juli al vrij. Maken wij deel uit van de late periode, dan begint de vakantie pas drie weken later (folders hierover zijn op school verkrijgbaar). Voor actuele informatie met betrekking tot de juiste data is te vinden onder het kopje "Onze school" op deze website. In de laatste schoolkrant van het jaar vindt u ook een overzicht van alle belangrijke data van het komende schooljaar....
Lees verder

Wereldoriënterende vakken

Bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn de laatste jaren nog een paar verplichte vakken gekomen. Bevordering gezond gedrag, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en natuur- en milieueducatie om er een paar te noemen. Sommige van de ‘nieuwe vakken’ hebben onderdak gevonden bij oude onderdelen. Aan andere vakken wordt apart aandacht besteed. Vanaf groep 1 komen ‘wereld oriënterende’ onderwerpen aan de orde; in de groepen 3 en 4 komen aspecten van deze vakken terug in het vak ‘Wereldoriëntatie’. Vanaf groep 5 staan de zaakvakken apart op het rooster. Wij vinden het belangrijk dat er een doorgaande lijn bestaat....
Lees verder

Ziekmelden

Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het waarschijnlijk ook een geruststellende gedachte, dat wij dit in de gaten houden....
Lees verder