SchOOLwiki

zoekopdracht

33 resultaten in categorie "de-zorg-voor-onze-leerlingen"

Aanmelding (bijna) 4 jarigen

Op het moment dat een leerling schriftelijk wordt aangemeld bij een basisschool met het verzoek om toelating,  gaat voor deze school de zorgplicht in. Binnen 6 weken na deze aanmelding dient het bevoegd gezag van de school te beslissen over de toelating. Dit geldt ook voor SBO- en SO-scholen  als de leerling nog niet op een andere (basis)school staat ingeschreven. De aanmelding moet dus altijd schriftelijk en kan worden gedaan vanaf de dag waarop het kind 3 jaar is, maar zo mogelijk uiterlijk 10 weken vóór de datum waarop de toelating tot de school wordt gevraagd. Ouders dienen bij de aanmelding aan te geven of zij hun kind ook bij een andere school en zo ja welke school hebben aangemeld. Dit betekent dat de (basis)school van aanmelding verantwoordelijk is voor de zorg van deze leerling. Mocht de (basis)school niet in staat zijn de leerling op de eigen school voldoende te begeleiden, dan is het de plicht van de school om samen met ouders een andere (reguliere) basisschool te zoeken die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling voldoet, aan de hand van de ondersteuningsprofielen. De termijn hiervoor is 6 weken. Dit kan in sommige gevallen één maal verlengd worden met 4 weken. Voor een plaatsing op het SBO of SO is het aan het bevoegd gezag van de school om bij het Samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan te vragen. Met deze verklaring heeft de leerling recht op plaatsing op het SBO van het SWV of SO in heel Nederland. Een leerling mag pas geweigerd worden als de school aan de zorgplicht (zie hierboven) heeft voldaan. Een andere reden kan zijn dat er op de school van aanmelding geen plaatsruimte is of als de ouders weigeren te verklaren de grondslag van het onderwijs van de school te respecteren....
Lees verder

Aannamebeleid

Op een openbare basisschool is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als de school niet kan voldoen aan de ondersteuningsplicht (Passend Onderwijs) of als de groep te vol is. Aan het begin van het schooljaar wordt dit, na instemming van de Medezeggenschapsraad (MR) bepaald. Sommige scholen hebben een wachtlijst voor bepaalde groepen. Kinderen die op de wachtlijst staan, worden niet geweigerd. De school laat hen toe zodra er weer plaats is en als de ouders dit nog steeds wensen. Tot die tijd is een kind welkom op een andere openbare school. Wanneer de school een kind niet kan plaatsen dan heeft de school altijd de plicht om samen met de ouders op zoek te gaan naar een andere school die wel aan de onderwijsbehoefte van de leerling kan voldoen. Dit noemen we de zorgplicht. Voor elk schooljaar bepaalt de directeur en de intern begeleider (IB-er) van de school: Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte; Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan. Lees hier welke stappen van aanmelden, inschrijven en aanname u als ouder doorloopt binnen Stichting SchOOL bij het kiezen van de school voor uw kind. Let op: Ouders kunnen een verzoek doen aan de school, inzage te doen in het onderwijskundige rapport van het kind zodat de visie van de ouders hieraan kan worden toegevoegd voor de nieuwe school. Deze leerlingdossiers mogen door een school niet zonder meer worden doorgestuurd worden naar een nieuwe school. Alleen de gegevens uit het leerlingdossier die relevant zijn voor de nieuwe school mogen worden doorgestuurd.    ...
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Jaarlijks terugkerende activiteiten: Een project rond de Kinderboekenweek. Rond 5 december het Sinterklaasfeest. In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep. Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting. Voor de Paasvakantie sluiten wij de week af met een gezamenlijk Paasontbijt. Het schoolvoetbaltoernooi voor groep 8. Het schoolkorfbaltoernooi voor groep 3 t/m Voor de groepen 6,7 en 8 eenmaal per jaar een klassenavond . Excursies binnen en buiten Lelystad (bijvoorbeeld bezoek Anne Frank huis, of een voorstelling bij CKV de Kubus). De Zeebodemloop Groep 8 viert hun afscheid d.m.v. een optreden voor kinderen en de ouders van de leerlingen van groep 8. Deze voorstelling wordt ook opgevoerd voor de hulpouders tijdens de bedankochtend. Diverse creatieve en sportieve cursussen in het kader van de brede school. Vader- en moederdag: Elk schooljaar zal er in de groepen 1 tm. 4 klassikale aandacht worden besteed aan vader- en moederdag. Als kinderen zelf aangeven dat zij iets willen maken voor een bijzondere gelegenheid, dan worden zij hiertoe natuurlijk in de gelegenheid gesteld. Wekelijks terugkerende activiteiten: Via de nieuwe technisch leesmethode ‘Estafette’ wordt er twee keer per week groep doorbrekend gelezen. Alle kinderen die lezen in AVI niveau 1 t/m 9 doen hieraan mee. Hulpouders helpen hierbij. Weeksluiting en Bouwafsluiting. Iedere vrijdag wordt de week afgesloten. De week wordt afgesloten met een bouwafsluiting. Iedere klas komt bovendien een keer aan de beurt om een zogenaamde weeksluiting te verzorgen. Tijdens een bouwafsluiting zitten de kinderen van onder-, midden- en bovenbouw (per bouw) bij elkaar om toneel te spelen, e.d. Bouwafsluitingen zijn alleen voor leerlingen bestemd. Iedere groep heeft elk schooljaar eenmaal de beurt om de weeksluiting te verzorgen. Ouders/verzorgers van de kinderen, die meedoen aan de weeksluiting   kunnen komen kijken. In het jaarrooster (afgedrukt in de zomerschoolkrant) staan alle weeksluitingen ingepland. Omdat de middenruimte eigenlijk niet groot genoeg is om alle leerlingen en veel publiek te herbergen, hebben wij de volgende regels moeten opstellen: Leerkrachten zitten verspreid door de middenruimte. Per ‘optredende leerling’ in principe niet meer dan twee toeschouwers. Filmen en fotograferen ‘uit de hand’, van achter uit de zaal is mogelijk. Helaas is er geen plaats voor statieven, snoeren naar stopcontacten en constant brandende filmlampen. Een weeksluiting wordt 1 keer gespeeld. De bovenbouw treedt op voor de bovenbouw, de onderbouw treedt op voor de onderbouw....
Lees verder

GGD onderzoeken

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen wordt uw kind onderzocht op de leeftijd van 5/6 jaar en in groep 7. Dit gebeurt door de jeugdarts, assistente jeugdgezondheidszorg, jeugdverpleegkundige en logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. Als uw kind 5 jaar is... Rond de leeftijd van 5 jaar krijgen de kinderen een logopedische screening op hun spraak- en taalontwikkeling. De logopedist let vooral op taal, spraak, articulatie en stem. In groep 7 krijgen alle kinderen een standaard onderzoek naar groei, gezondheid en gedrag door de jeugdverpleegkundige. Voor ieder onderzoek ontvangen ouders vooraf een uitnodiging. Ouder(s)/ verzorger(s) worden door de GGD geïnformeerd over de bevindingen....
Lees verder

Gedragsproblemen

Als een leerkracht gedragsproblemen signaleert bij een kind wordt hierover met de ouders gesproken. Zien we gedragsproblemen die veroorzaakt kunnen zijn door aanleg, dan verwijzen wij u door voor verder onderzoek. Wij verwijzen naar onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in sociaal-emotionele ontwikkelingsgebieden. Hiervan komt dan een verslag in het leerling-dossier....
Lees verder

Het dagelijkse werk van de kinderen

Het dagelijkse werk wordt door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. Vooral in de onderbouw wordt er veel werk direct mee naar huis gegeven. Later worden de opdrachten veelal in schriften gemaakt. Schriften liggen voorafgaand aan een 10 minutengesprek ter inzage (niet bij 10 minutengesprekken naar aanleiding van het rapport) kunt inzien. Het dagelijkse werk wordt regelmatig getoetst door middel van methode afhankelijke toetsen....
Lees verder

Het schoolondersteuningsprofiel van de Driemaster

Inleiding De Driemaster heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de Driemaster voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: een korte typering van de Driemaster de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen. de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school) de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden. Een korte typering van onze school De Driemaster is een openbare basisschool. Wij onderkennen de eigenheid en het unieke van elk kind en gaan met elkaar om op basis van respect. De leerlingen gaan naar de Driemaster om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee later in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren. We willen uit het kind halen wat erin zit, waarbij wij rekening houden met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. We spelen hierbij in op interesse en behoeften van kinderen. De kwaliteit van onze basisondersteuning De basisondersteuning   bestaat uit de volgende vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten. Onderwijs Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij zoveel als mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de       resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem. Het team heeft zich ten aanzien van het domein onderwijs uitgesproken over de verschillende onderwerpen en een “Driemaster top 5” gemaakt. In deze top 5 prioriteren wij de te ontwikkelen onderwerpen, met andere woorden; wat bovenaan staat verdient de meeste aandacht en zullen wij als eerste verder gaan ontwikkelen. Deskundigheid Planmatig werken Afstemming Pedagogisch Klimaat / Opbrengst gericht werken Uit het ouder-tevredenheidsonderzoek van april 2014 blijkt dat veel ouders tevreden zijn over de aandacht voor taal en rekenen (respectievelijk 85% en 91%). Over de aandacht voor wereldoriëntatie is 70% tevreden. De aandacht voor actuele thema’s wordt door 84% van de ouders goed gewaardeerd. De meeste ouders zijn tevreden waarop de school omgaat met mediawijsheid en de manier waarop de school omgaat met discriminatie. Over de aanpak van pestgedrag is 10% van de ouders ontevreden. Over de rust en de orde in de klas is 90% van de ouders tevreden en bijna alle ouders zijn tevreden over de sfeer in de klas. Ondersteuning Het domein ‘ondersteuning’ vraagt de komende tijd om aandacht. Het gaat hierbij om de onderwerpen: Dyslexie (zowel interne als externe ondersteuning) Rekenen en Wiskunde (intern) SOVA training (intern) Gedragsproblemen (intern en extern) Huiselijk geweld / AMK (extern) Informatievoorziening naar ouders over het systeem van leerlingbegeleiding. De vraag naar expertise op de bovengenoemde gebieden past binnen de scholingsbehoefte van het team van de Driemaster. Uit het ouder-tevredenheidsonderzoek blijkt dat 88% van de ouders tevreden is over de wijze waarop de leerkracht rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Over de extra begeleiding die de school biedt is 63% van de ouders tevreden en 14% is ontevreden. Over de informatie over het systeem van leerlingbegeleiding is 57% tevreden en 20% ontevreden. Beleid Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op. Organisatie Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden. Wij beschikken over een goed functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het ondersteuningsteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, onze remedial teacher, jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werker. Het ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van dit team. Resultaten Onze CITO resultaten liggen op of boven de resultaten van vergelijkbare scholen. Wij formuleren tevens ambitieuze doelen in de OPP-en ontwikkelperspectieven voor leerlingen met een grote leerachterstand) en bereiken deze. De school verantwoordt de bereikte doelen. Voor elke toets periode formuleren leerkrachten hun ambities ten aanzien van de te bereiken resultaten. Beschikbare deskundigheid Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij zijn van mening dat we ons verder moeten scholen in de begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis, evenals de onderwerpen dyslexie en dyscalculie. Binnen ons team ligt er expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke ro in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie. Helaas is de gemeentelijke subsidie vervallen en kunnen Wij niet meer gebruik maken van deze deskundigheid van buiten. Ondersteuningsvoorzieningen Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren. Kengetallen Onze school heeft ongeveer 260 leerlingen waarvan ongeveer 9% een leerling-gewicht heeft. Het aantal leerlingen met een leerling-gewicht is de laatste jaren gedaald. Wij hebben de afgelopen jaren een enkele keer leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wel hebben wij voor een aantal leerlingen een rugzak aangevraagd en toegewezen gekregen. Op dit moment heeft 1 kind een rugzak cluster 2 en 3 leerlingen een rugzak cluster 4. Voor vier leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven. Ontwikkelagenda Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die          wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning en om beter toegerust te zijn op het geven van passend onderwijs gaan wij scholen op het gebied van gedrag. Leerlinggebonden financiering/rugzak Door de invoering van Passend Onderwijs zullen de rugzakjes(leerlinggebonden financiering) in de huidige vorm verdwijnen. Er zal vanaf 1 augustus 2014 met arrangementen gewerkt worden. Leerlingen die een licht, medium of medium-plus arrangement gekregen hebben blijven ondersteuning krijgen binnen het regulier onderwijs. De ondersteuning aan leerkrachten zal verzorgd worden door ambulant begeleiders vanuit de verschillende clusters. Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen Cluster 2: dove, slechthorende kinderen Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen Samen met ouders wordt bepaald welke ondersteuning hun kind nodig heeft. De school zal er alles aan doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind. Als de school niet meer in staat is om uw kind de juiste begeleiding te geven zullen wij met u overleggen over plaatsing van uw kind in het Speciaal Onderwijs. Hiervoor is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig....
Lees verder

Het volgen van de ontwikkeling van het kind

Van iedere leerling wordt, na aanmelding, een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard. De dossiers worden beheerd door de interne begeleider en zien op aanvraag in te zien en eventueel aan te vullen door ouders. In de klas zelf worden ook administratiemappen bijgehouden. In deze mappen worden de gegevens van het dagelijkse werk en toetsen bijgehouden. Ook weekplanningen, da verslagen en andere bijzonderheden worden hierin genoteerd....
Lees verder

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Landelijk is op 1 juli 2013 de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. De wet geldt voor de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Binnen Stichting SchOOL  is een gezamenlijk Protocol_meldcode_Huiselijk_geweld_en_kindermishandeling opgesteld. De scholen zijn verplicht te handelen volgens dit protocol. In de praktijk blijkt dat het omgaan met signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling onzekerheid teweegbrengt. Het stappenplan in het protocol biedt een structuur aan en geeft handvatten hoe gehandeld kan worden bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van dit stappenplan is: een vermoeden van huiselijk geweld bespreekbaar maken en de signalen doorgeven voor eventuele verdere hulp. De taak van (het zorgteam van) de school met betrekking tot kindermishandeling en huiselijk geweld, waarbij de oorzaak buiten de school ligt, is het signaleren en het aankaarten ervan bij de verantwoordelijke instanties. De school is niet verantwoordelijk voor de verandering van de situatie of voor de hulpverlening. Bij een vermoeden van huishoudelijk geweld en/of kindermishandeling volgt de school de volgende 5 stappen: In kaart brengen van signalen Overleggen met een collega uit het zorgteam van de school en eventueel raadplegen Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) Gesprek met de betrokkene(n) Wegen van het geweld of de kindermishandeling Beslissen: hulp organiseren of melden. Aanpassing meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 1.    Vooruitlopend op de wetswijzing per 1 januari 2019, waarbij het verplicht wordt om met een afwegingskader in stap 5 van de meldcode te werken, een uitleg op hoofdlijnen. Stap 5 nu is beslissen: hulp organiseren of melden. Stap 5 per 1 januari 2019 is beslissen aan de hand van het afwegingskader, beide beslissingen moeten in deze volgorde genomen worden Afwegingskader 1: is melden noodzakelijk? Afwegingskader 2: is zelf passend en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk? Zodra het aangepaste basismodel meldcode van het ministerie wordt vrijgegeven worden deze door gevoerd in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van stichting SchOOL. 2.    De LKC heeft advies gegeven om de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling aan te passen naar het basismodel meldcode van het ministerie van VWS. Dit advies is overgenomen door het college van bestuur. Bij Fase 3: uitvoering van het plan van aanpak is toegevoegd aan het gesprek met de ouders “in uitzonderlijke situaties, waarbij er concrete aanwijzingen zijn dat het voeren van het gesprek met de ouders de veiligheid van het kind in het geding zou kunnen komen, kan de overleggroep het besluit nemen om geen contact te leggen met de ouders”.   Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer, dat wil zeggen (ex-)partners, gezinsleden, familieleden of mantelzorgers. Het kan daarbij gaan om lichamelijk geweld (slaan, schoppen, door elkaar schudden e.d.), psychisch geweld (uitschelden, treiteren, kleineren, bedreigen, stalken), seksueel geweld, verwaarlozing, schending van rechten, opsluiting en belaging. Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen actief of passief opdringen....
Lees verder

Huiswerk

Vanaf groep 5 wordt af en toe huiswerk gegeven, zie onderstaand schema:   boek- bespreking spreekbeurt dictee nieuwskring wereldorientatie werkstuk Groep  5 1x per jaar 1x per jaar Groep 6 1x per jaar 1x per jaar 1x per jaar 1x in 2 maanden 1x per jaar Groep 7 1x per jaar 1x per jaar 2x per jaar elke maand 2x per jaar Groep 8 1x per jaar 1x per jaar 1x in 3 weken 2x per jaar elke maand 2x per jaar ...
Lees verder

Landelijke klachtencommissie

In plaats van het zelf in stand houden van een klachtencommissie heeft het college van bestuur van Stichting SchOOL besloten aan te sluiten bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs. Is uw klacht op schoolniveau niet afdoende opgelost, dan kan men zich richten tot het college van bestuur van Stichting SchOOL. Klik hier voor meer informatie over de klachtenregeling binnen Stichting SchOOL.  In gevallen waarbij de (uitdrukkelijke wens tot) vertrouwelijkheid (op voorhand) een belangrijke factor is, kan de schoolcontactpersoon of de centrale klachtencoordinator worden ingeschakeld. Deze functionarissen kunnen ook behulpzaam zijn bij de afweging wel of geen klacht in te dienen. Landelijke klachtencommissie Onderwijsgeschillen Postbus 85191 3508AD Utrecht Tel. 030 2809590 www.onderwijsgeschillen.nl info@onderwijsgeschillen.nl...
Lees verder

Leerling wordt ziek op school

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school.  ...
Lees verder

Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; via observaties; met het leerlingvolgsysteem op sociaal emotioneel gebied (groep 1-2). De toetsen die horen bij de methode worden binnen de groep bijgehouden. Voor de niet methode gebonden toetsen maken wij gebruik van de toetsen van het CITO. Deze toetsen geven een beeld van hoe het kind presteert, vergeleken met het landelijke gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden bijgehouden op de computer. De uitslagen van deze toetsen zijn vooral voor intern gebruik en worden toegelicht tijdens een gesprek met ouders. Vanaf basisgroep 1 volgen we zo de vorderingen van de leerlingen. Hierdoor kunnen we bijtijds ingrijpen mocht dit nodig zijn en eventueel ons onderwijsprogramma aanpassen. Een toets is een momentopname waarbij een kind soms een heel ander beeld laat zien dan in de groep. Daarom vinden we de observaties en de mening van de leerkracht ook van groot belang. Ook op sociaal emotioneel gebied wordt de ontwikkeling van kinderen bijgehouden....
Lees verder

Leerplicht

Kinderen zijn leerplichtig vanaf de eerste schooldag in de maand na hun vijfde verjaardag. Dus als een kind op 10 oktober vijf jaar wordt, moet het vanaf 1 november naar school. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt (een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli). Vanaf het vierde jaar mag een kind naar school. Zo worden ze spelenderwijs voorbereid op de basisschool. Veel kinderen gaan vanaf hun vierde al naar school. Leerplichtwet De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Verplicht. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Spijbelt een kind langer dan drie dagen, of regelmatig, staat het niet ingeschreven op een school, dan zoekt de leerplichtambtenaar uit wat hiervoor de reden is. Is er geen wettige reden, dan kan hij een proces-verbaal opmaken of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Kijk voor meer informatie over de mogelijkheden van vrijstelling van de leerplicht en wat er als ouder/verzorger van uw wordt verwacht en wat de leerplichtambtenaar en de school doet op de site van de gemeente Lelystad....
Lees verder

Medicijnen verstrekken op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medisch handelen

Regelmatig worden leerkrachten op school geconfronteerd met leerlingen die klagen over hoofdpijn, buikpijn of pijn ten gevolge van een insectenbeet. Ook krijgen scholen steeds vaker het onderzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen. Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Daarom is er voor alle scholen binnen Stichting SchOOL een protocol vastgesteld dat drie soorten situaties kent: De leerling wordt ziek op school of krijgt een ongeval op school; Het verstrekken van medicijnen op verzoek; Het doen van medische handelingen op verzoek. Wilt als ouder meer weten over het protocol neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Medische handelingen uitvoeren op school

Steeds vaker krijgen scholen het verzoek van ouders om hun kind de door een arts voorgeschreven medische handelingen uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het toedienen van injecties.  Met het oog op de gezondheid van onze leerlingen is het van belang dat onze personeelsleden in alle situaties zorgvuldig handelen. Binnen alle scholen van Stichting SchOOL geldt onderstaande werkwijze over hoe we hiermee omgaan. Wilt als ouder meer weten over het gehele protocol klik hier of neem dan contact op met de directeur van uw school....
Lees verder

Onafhankelijke toetsen / Leerlingvolgsysteem

Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen zijn mede van grote betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd; een dergelijk systeem noemen wij het Leerling Volg Systeem. De groepsresultaten worden in een zogenaamde signaleringsvergadering besproken. De individuele resultaten worden hierna besproken door de intern begeleider (IBer), de directie en de groepsleerkracht. Als het onderwijs moet worden bijgesteld dan wordt hiervoor eerst een plan gemaakt. Dit plan noemen wij een handelingsplan. Geldt zo’n plan voor een groep(je) kinderen, dan noemen we dit een groepsplan. Als de leerprestaties van uw kind aanleiding geven tot het opstellen en uitvoeren van een individueel handelingsplan dan wordt u daarvan natuurlijk op de hoogte gesteld door de leerkracht van uw kind nog voordat dit plan wordt uitgevoerd. Dit plan wordt met u geëvalueerd tijdens het 10 minuten gesprek en moet door u worden ondertekend. De toetsscores van al deze toetsen zijn op school ter inzage aanwezig. Daarnaast wordt u ook op de hoogte gehouden over de vorderingen van uw kind(eren). De groepsleerkracht houdt de toets gegevens van het lopende jaar overigens, evenals de resultaten van het overige werk, bij in de eigen administratiemappen. Naast het geven van waarderingen voor het gemaakte werk vinden wij het ook heel belangrijk kinderen tijdens hun werk te observeren. Er wordt dan gekeken naar werkhouding, motivatie, inzet en concentratie....
Lees verder

Ondersteuning van de kinderen

Op alle openbare basisscholen van Stichting SchOOL (de overkoepelende organisatie) is de ondersteuningsstructuur (voorheen zorgstructuur) van de kinderen op dezelfde wijze georganiseerd doordat zij participeren in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs. De afspraken gemaakt binnen het samenwerkingsverband gelden voor alle basisscholen. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega's proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen dat de leerstof anders wordt aangeboden of dat wordt gewerkt aan een betere afstemming (regels, afspraken, interactie leerling-leerkracht/leerling-groep, etc.) Dergelijke aanpassingen worden besproken met ouders. Blijkt de problematiek toch complexer, dan wordt de ondersteuningscyclus gevolgd. Onderstaand schema is van toepassing binnen alle scholen van Stichting SchOOL.   20160224_Ondersteuningscyclus Stichting SchOOL 1.2...
Lees verder

Onderwijsloket

Als uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan onze intern begeleider en de leerkracht altijd eerst met u in gesprek om, samen met u, te kijken welke aanpak het beste voor uw kind werkt en hoe dat georganiseerd kan worden. Vaak kan dit gewoon binnen onze school en binnen de eigen groep. Het kan echter ook gebeuren dat de intern begeleider aanmelding voor deskundige hulp van buitenaf nodig vindt, omdat onze school de juiste extra ondersteuning niet zelf kan verzorgen. Na het doorlopen van de ondersteuningscyclus is overleg met u en na uw instemming vindt dan aanmelding van uw kind plaats bij het zo genoemde Onderwijsloket. Wat houdt het Onderwijszorgloket in en wat doet het? Als blijkt dat onze school niet in staat is om de juiste onderwijsondersteuning voor uw kind te verzorgen, wordt uw kind, in overleg met u, door de intern begeleider bij het Onderwijsloket aangemeld. Het Onderwijsloket gaat vervolgens aan de slag om de beste aanpak voor uw kind te regelen. Er gebeurt daarbij nooit iets zonder uw toestemming! Email: info@passendonderwijslelystaddronten.nl 0320 - 215 214 of 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl...
Lees verder

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

De inschrijving van een kind dat nog geen 4 jaar is Voorafgaande aan een eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met de directie. U bent van harte welkom voor een gesprek waarin wij u alle informatie kunnen geven. Bij een inschrijving hebben wij het sofinummer van het kind nodig en ook de opleidingsgegevens van de ouders. Als uw kind is ingeschreven kan hij of zij, twee maanden voor het bereiken van de 4-jarige leeftijd vijf ochtenden c.q. middagen zijn of haar aanstaande groep bezoeken, om vast wat te wennen aan de nieuwe situatie. De inschrijving van een kind dat al ouder is dan 4 jaar Dit zijn kinderen die van een andere school afkomstig zijn. Er wordt altijd contact opgenomen met de school van herkomst en daar wordt gevraagd of er nog bijzonderheden zijn. Bij inschrijving stuurt de school van herkomst ons een bewijs van uitschrijving en een onderwijskundig rapport. Wij adviseren u uw kind bij de aanmelding mee te nemen, zodat ouder en kind alvast de sfeer van de school kunnen proeven. Het is in de eerste plaats belangrijk dat het kind zich veilig en prettig voelt bij ons op school. Inschrijving is pas een feit als u het inschrijvingsformulier heeft  ondertekend....
Lees verder

Overzicht leerlingvolgsysteem

1. Voor alle kinderen houden wij twee keer per jaar methode onafhankelijke toets weken. Dit doen wij in februari en juni. 2. Alle gegevens worden per kind en per groep in grafieken omgezet. 3. Deze gegevens worden in de tweejaarlijkse signaleringsvergaderingen met het hele team besproken. 4. Hierop volgend worden voor de kinderen handelingsplannen opgesteld. Dit kan individueel, per groepje of voor de hele groep. 5. Ook voeren de directeur en de intern begeleider, met de leerkracht, twee keer per jaar consultatiegesprekken, waarin alle kinderen aan de orde komen en eveneens de handelingsplannen besproken worden. Omdat dit elk jaar weer gebeurt, zit hier een doorgaande lijn in. 6. Alle gegevens worden opgeslagen in een leerling dossier.   N.B. Maar ook u als ouder kan de aangever zijn. Thuis zal uw kind zich misschien meer of anders uiten. Vangt u geluiden in deze richting op en heeft u het idee dat ‘de school’ daar nog niet zoveel oog voor heeft, meld dit dan aan de groepsleerkracht....
Lees verder

Overzicht zorgsysteem

1. De leerkracht signaleert het probleem. 2. De leerkracht biedt zelf hulp en stelt een kort handelingsplan* op. 3. Slaat de hulp niet aan, dan wordt het probleem in de bouwvergadering* besproken. 4. Voortzetten van de hulp met een aangepast handelingsplan. 5. Slaat ook deze hulp niet aan, dan wordt het kind aangemeld bij de intern begeleider. Dit wordt gemeld in de bouwvergadering. 6. De intern begeleider verzamelt informatie en laat eventueel onderzoek doen door remedial teacher of doet dit waar mogelijk zelf. Daarnaast kan de school de hulp inroepen van een ortho pedagoog. 7. Onderzoek kan ook via het onderwijsloket. Aanvragen via het onderwijsloket dienen schriftelijk te worden ingediend. Ouders moeten hiervoor toestemming geven. 8. Naar aanleiding van de gegevens uit de onderzoeken wordt een intensief handelingsplan opgesteld. Dit wordt opgesteld met alle betrokken personen. 9. Dit handelingsplan wordt uitgevoerd binnen of buiten de groep, door de leerkracht zelf, remedial teacher, onderwijsassistent of ambulant begeleider, of een combinatie van deze drie. 10. Na zes weken wordt het uitgevoerde handelingsplan besproken met alle betrokkenen en indien nodig aangepast en voortgezet. 11. Wanneer blijkt dat het handelingsplan niet het gewenste resultaat heeft en wij als school het kind niet meer kunnen bieden wat het nodig heeft, kan er een aanmelding bij de Permanente commissie leerlingenzorg, PCL * volgen. 12. Deze aanmelding kan leiden tot een verwijzing naar een basisschool voor speciaal onderwijs. *Het duurt 8 weken van het moment van indienen van de aanvragen tot het besluit van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL)....
Lees verder

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school kunnen gaan. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. In Lelystad werken de schoolbesturen en de bijbehorende basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs samen om alle leerlingen passend onderwijs te kunnen geven. Binnen het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad Dronten werken alle partijen samen aan het doel om kwalitatief hoogstaand, passend en thuisnabij onderwijs te verzorgen voor alle leerlingen. Lees meer over Passend Onderwijs. Telefoonnummer: 0320 - 224 536 Postbus 2233, 8203 AE Lelystad Kempenaar 03-23, 8242 BD Lelystad www.passendonderwijslelystaddronten.nl ...
Lees verder

Speciale zorg voor het jonge kind

Met name de onderbouw legt de basis voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Ons beleid is er dan ook al jaren op gericht om, zover de financiële en personele situatie dit mogelijk maakt, kleine opvanggroepen te vormen waarin jongste en middelste kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen....
Lees verder

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, anderen kunnen hun werk niet zelfstandig indelen, weer anderen kunnen niet goed met kinderen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dan wat hun wordt aangeboden. Bij ons op school wordt niet gauw iets ‘gek’ gevonden. Waar dit gevoel bij klasgenootjes nog niet geheel is ontwikkeld, besteden wij veel tijd aan accepteren en waarderen van jezelf en de ander. Zonder een accepterende sfeer kan extra hulp niet gedijen. Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. De leerkracht stelt een handelingsplan op en dit plan wordt door de leerkracht uitgevoerd. Onze Remedial Teacher kan hier zo nodig bij ondersteunen. De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te brengen van wat de extra zorg gaat inhouden. De ouders dienen bij evaluatie van dit plan ook te ondertekenen. In het leerling-dossier van het kind wordt hiervan een verslag gemaakt. Het kan zijn dat de school nog niet genoeg weet over het probleem. Dan kan de IB-er of remedial teacher (rt-er) extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. De school heeft de beschikking over een ortho pedagoog. Deze kan ingeschakeld worden door de intern begeleider wanneer er zorg is om een leerling. Pas na uw toestemming kan dit plaatsvinden. Soms is het nodig problemen nog verder te onderzoeken. Dan kunnen we u als school verzoeken stappen te ondernemen richting huisarts, logopediste, schoolarts, kinderarts of andere specialist. Of we kunnen uw kind aanmelden voor nader onderzoek via het onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. De zorg van kinderen op De Driemaster zien wij als een voortdurend punt van aandacht. Omdat de zorg voor onze kinderen bestaat uit vele aspecten hebben wij dit voor u in een overzichtelijk schema gezet....
Lees verder

Taalklas

Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn spreken meestal onvoldoende Nederlands om mee te kunnen draaien op een reguliere basisschool. Stichting SchOOL heeft het initiatief genomen om deze ‘nieuwkomers’ in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool extra te ondersteunen in de vorm van een Taalklas. Met een intensief programma en in kleine groepen met een veilige en gestructureerde leeromgeving is er individuele aandacht voor de Nederlandse taal in al haar facetten. Kinderen kunnen zich in een jaar tijd zo ontwikkelen dat zij kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving en aan het regulier onderwijs. Natuurlijk is de samenwerking met de ouders hierbij onmisbaar. Wat is gestart als experiment op openbare basisschool De Vuurtoren kreeg een structurele invulling gekregen op openbare basisschool De Poolster. Maandag 23 maart 2015 gaf de wethouder van Onderwijs, mevrouw Elly van Wageningen het startsein voor de Taalklas op de nieuwe locatie in openbare basisschool De Poolster. Zij bracht letterlijk de leerlingen van De Poolster in verbinding met de leerlingen van de Taalklas met behulp van een grote wereldbol die de kinderen aan elkaar doorgaven. In de Taalklas staat de taalontwikkeling centraal! Wethouder Elly van Wageningen gaf de kinderen ook mee hoe bijzonder het is dat zij straks tweetalig zijn, “ Het spreken van de taal van het land waar je vandaan komt is de basis voor het goed leren spreken en gebruiken van het Nederlands!” . Aantoonbare ontwikkeling van nieuwkomers Tijdens de opstartfase van de Taalklas signaleerde Stichting SchOOL al een aantoonbare grote ontwikkeling van de leerlingen op de verschillende vak- en vormingsgebieden. Het gaat hierbij om de taalverwerving, het sociaal en emotioneel welbevinden en de kennismaking met de Nederlandse taal van kinderen met een taalachterstand. De veilige en gestructureerde leeromgeving, een kleine groep, een intensief programma, veel individuele aandacht en de samenwerking met ouders worden ervaren als grote voordelen. In maart 2015 zijn er 18 kinderen van 9 nationaliteiten (van Somalië, Jemen, Syrië en de Filipijnen, tot Polen, Duitsland, Turkije en Zimbabwe) verdeeld over twee Taalklas groepen. Het zijn kinderen die hier als vluchteling zijn gekomen of waarvan de ouders hier zijn komen wonen of werken. Projectleider Freddy van Arnhem van Stichting SchOOL : “De Taalklas is binnen het basisonderwijs in Lelystad een belangrijke stap om nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 te ondersteunen. Zie het als een ‘taalbad’ om de kinderen samen met hun leeftijdsgenootjes (ook in de vorm van taalmaatjes) te leren hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving en in het basisonderwijs. Zo leveren we samen met de ouders een belangrijke bijdrage aan de groei en ontwikkeling van deze kinderen.” Achtergrond Naast het bestaande aanbod voor kleuters met een taalachterstand in de vorm van een Schakelklas voor Kleuters (bedrijfsonderdeel van de Flevomeer Bibliotheek) wil Stichting SchOOL zich sterk maken voor een structurele voorziening voor nieuwkomers in de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool. Stichting SchOOL zorgt met de start van de Taalklas voor een structurele invulling van de opvang van deze leerlingen binnen het Lelystadse onderwijs. Meer informatie Neem contact op met het team van OBS De Poolster via: Oostzeestraat 38 8226 BA Lelystad T 0320-250514 E administratie.poolster@stichtingschool.nl...
Lees verder

Taken van de Intern Begeleider (IB-er)

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Binnen onze school hebben we een intern begeleider, de IB-er. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp....
Lees verder

Toetsen

Het hele schooljaar door worden methode-afhankelijke toetsen (toetsen vanuit de methodes zoals rekenen en taal) afgenomen. Twee maal per jaar worden door de hele school heen methode onafhankelijke toetsen (Cito) afgenomen. De resultaten en analyse daarvan worden door de leerkracht met de IB-er (intern begeleider) besproken. Valt door de uitslag van deze toetsen uw kind op, dan wordt op een specifieke vergadering, ook wel kindbespreking genoemd, een toelichting op de resultaten gegeven door de leerkracht. Deze vergadering wordt geleid door een IB-er. Er wordt gekeken of binnen de groep oplossingen mogelijk zijn door bijvoorbeeld het geven van extra instructie of het volgen van een apart programma op een bepaald gebied. Het kan zijn dat we nog niet genoeg weten over het probleem. Dan kan de IB-er of de leerkracht extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek. In samenspraak met u kan ook besloten worden om de problemen verder te laten onderzoeken. Er zijn dan verschillende mogelijkheden. We kunnen u verzoeken om stappen te ondernemen op het medische vlak (huisarts, logopedist, schoolarts, kinderarts, K.N.O.- arts of andere specialisten). Na bespreking van uw kind in het ondersteuningsoverleg kunnen we uw kind voor onderzoek aanmelden bij het Onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn. Klik hier voor meer informatie over extra ondersteuning....
Lees verder

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Het openbaar voortgezet onderwijs in Lelystad wordt gevormd door twee scholengemeenschappen, namelijk SG Lelystad (SGL) en De Rietlanden. Er zijn binnen Lelystad doorstromingsmogelijkheden naar VMBO*, HAVO* en VWO*. De bovengenoemde scholen hebben een LWOO* . Voorlichting, aanmelding en toelating In de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn drie stadia aan te geven: Voorlichting Vanuit het voortgezet onderwijs worden in de loop van het cursusjaar enkele voorlichtingsavonden georganiseerd. Wij achten het van groot belang, dat u met uw kind enkele van deze informatieavonden bezoekt, daar de ervaring leert dat de kinderen daardoor heel goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven. De uiteindelijke keuze berust natuurlijk bij u als ouder. Aanmelding Deze geschiedt door de ouders van de betrokken leerling op de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze; meestal in februari. Toelating De toelating van leerlingen vindt plaats op grond van het door de leerkracht(en) van groep 8 ingevulde schoolverlatersrapport. Naast enkele algemene gegevens over de leerling, wordt in dit rapport aangegeven of de leerling geschikt geacht wordt voor het regulier voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt in de maand februari bij alle leerlingen het Cito eindonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit een toets technisch lezen, spelling, woordenschat , begrijpend lezen en rekenen. De resultaten van deze toetsen worden voor ons vertaald in een schoolprofiel. Dit schoolprofiel geeft duidelijk aan of een leerling kan functioneren op LWOO niveau, op VMBO niveau of HAVO / VWO. Deze profielen worden doorgespeeld aan het voortgezet onderwijs. Ouders worden allemaal uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dit 10-minutengesprek worden ouders op de hoogte gesteld van de resultaten en wordt de ouders gevraagd deze rapporten voor gezien te ondertekenen. De leerkracht(en) van groep 8 heeft/hebben met de scholen van het voortgezet onderwijs een intakegesprek en het schoolverlatersrapport wordt doorgesproken. Na de zomervakantie volgt er een tweede gesprek over de vorderingen van de (oud)leerlingen. Bovendien worden alle gegevens ingevoerd in Digidoor. Digidoor is een programma dat gegevens uitwisselt tussen basisschool en voortgezet onderwijs. LWOO Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijsdiploma, kan het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Aan leerlingen, waarvan wij twijfelen of zij op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied in staat zijn om de reguliere basisvorming te doorlopen, geven wij een LWOO-advies. Een inschatting (gebaseerd op onze toetsgegevens) is in veel gevallen al in groep 6/7 te geven en zal in een zo vroeg mogelijk stadium met de ouders worden besproken. Naar aanleiding van het Cito eindonderzoek in groep 8 wordt een definitief advies gegeven. Voordat het voortgezet onderwijs een uitspraak doet of een leerling kan worden geplaatst op de LWOO-afdeling, moet een toelatingsonderzoek worden afgenomen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de leerling geschikt bevonden wordt voor de LWOO dan wordt uw kind hiervoor automatisch geplaatst. In dat geval is inschrijving in het reguliere brugjaar niet mogelijk. Als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat uw kind meer of extra zorg nodig heeft dan de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan hij of zij worden aangemeld op een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo). Hiervan is er in Lelystad één aanwezig, nl. de openbare school voor SVO De Steiger. Voor de toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit op uw kind van toepassing is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd....
Lees verder

Verslaggeving door groepsleerkrachten

In februari en juni wordt er over de kinderen van groep 1 t/m 8 een verslag gemaakt. Bij het samenstellen van het verslag hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten: We gebruiken geen cijfers, omdat naar ons oordeel de vorderingen van een kind, zowel op prestatie- als op sociaal-emotioneel gebied niet in cijfers kunnen worden uitgedrukt. We proberen vooral aan te geven wat het kind kan en wat zijn/haar verdere mogelijkheden zijn. Naast een waardering van prestaties wordt er ook een waardering aangegeven van de persoonlijkheidsaspecten. Wanneer leerprestaties of gedrag erg opvallend zijn in positieve of negatieve zin, is dit in het verslag terug te vinden. Voor een belangrijk deel zal dit echter in persoonlijke gesprekken met ouders nader toegelicht worden. Ouders worden in de gelegenheid gesteld om 10-minutengesprekken te voeren waarin wij het verslag kunnen toelichten. Buiten de twee verslagen in zijn er ook 10-minuten gesprekken in november. Natuurlijk kunt u ook buiten de 10-minutengesprekken een afspraak maken met de leerkrachten...
Lees verder

Verwijsindex voor meldingen over kinderen en jongeren

De verwijsindex is een digitaal systeem, waarin meldingen over kinderen en jongeren worden opgeslagen. Een melding kan gedaan worden door een professional uit de jeugdhulpverlening, de jeugdgezondheidszorg en het onderwijs, wanneer men zich zorgen maakt over het kind of de jongere (0-23 jaar). Vaak gebeurt het dat verschillende hulpverlenende organisaties zich tegelijkertijd met een kind of jongere bezig houden, maar dit niet van elkaar weten. Daardoor kan het voorkomen dat professionals in de zorg en het onderwijs over te weinig informatie beschikken en deze informatie niet altijd met elkaar delen. In de verwijsindex wordt bij een melding alleen algemene persoonsgegevens opgeslagen zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum. Inhoudelijke informatie over de problematiek of de diagnose wordt niet in de verwijsindex vermeld. Een vermelding in de verwijsindex gebeurt met kennisgeving van u als ouder/verzorger of aan de jongere zelf, tenzij het niet in het belang is van de jongere....
Lees verder

Zorgplicht

Zorgplicht en verhuizing van een kind van buiten de stad en binnen de stad Bij verhuizingen buiten de regio gelden dezelfde regels van plaatsing. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Verder blijft uw kind ingeschreven op een school totdat een andere school bereid is hem of haar in te schrijven. Dus:  Zorgplicht gaat in bij schriftelijke aanmelding op de nieuwe school. Bij verhuizingen of wisselen van school binnen de stad gelden deels dezelfde regels. Ouders melden hun kind aan op de school van hun voorkeur. Deze school bekijkt of ze uw kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan meldt ze dit bij de school waar het kind nu is ingeschreven. De zorgplicht blijft bij de school waar uw kind nu is ingeschreven. Zie ook aannamebeleid....
Lees verder