SchOOLwiki

zoekopdracht

55 resultaten in categorie ""

10-minuten gesprekken

Om op de hoogte te blijven van wat er allemaal in en rond de school gebeurt krijgen u als ouder / verzorger regelmatig nieuwsbrieven via de mail. Belangrijker is het directe contact tussen ouders en school. Daarom nodigen wij u 3 x per jaar uit...
Lees verder

Actief burgerschap en sociale integratie

Leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds complexer en pluriform is. De Driemaster vindt het belangrijk om haar leerlingen hierop goed voor te bereiden. We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers die goed voor zichzelf kunnen zorgen. Ook moeten ze goed...
Lees verder

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

De maatschappij ondergaat in hoog tempo veranderingen. Als school proberen wij zo adequaat mogelijk te anticiperen. Daarom is het ook belangrijk om gebruik te maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen. De financiën zijn echter beperkt en daarom moeten wij zuinig met deze middelen...
Lees verder

Afspraak maken

Op onze school kennen wij geen ‘spreekuur’; buiten de lessen kunt u ons altijd aanspreken. Als op een bepaald moment andere verplichtingen een directe afwikkeling in de weg zouden staan, wordt op korte termijn een afspraak gemaakt. Het wordt door ons bijzonder op prijs gesteld als...
Lees verder

Basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen)

In de kleutergroepen wordt de belangstelling voor letters en woorden al gewekt. Vanaf schooljaar 2013-2014 wordt er in de kleuterbouw gewerkt met de Methode “Onderbouwd”. In groep 1 gebeurt het op een vrij algemene manier door voortdurend een taalrijke omgeving te creëren. Natuurlijk vormen de sociale...
Lees verder

Beugeltandarts

In de bovenbouw zijn er veel kinderen die voor een beugel(controle) naar de orthodontist moeten en veelal worden deze afspraken onder schooltijd gemaakt. Daarbij kan het voorkomen dat uw kind door u alleen naar een afspraak wordt gestuurd. Wij zouden dan graag willen dat u...
Lees verder

Bewegingsonderwijs

De meeste gymlessen voor de kleuters vinden plaats in de aparte kleutergymzaal in onze school. De kleuters gymen in hun ondergoed en op hun blote voeten en hoeven dus niets extra’s mee te nemen. De lessen worden verzorgd door de groepsleerkracht. Om aan de grote gymzaal, de...
Lees verder

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Jaarlijks terugkerende activiteiten: Een project rond de Kinderboekenweek. Rond 5 december het Sinterklaasfeest. In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep. Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting. Voor de Paasvakantie sluiten...
Lees verder

De Driemaster

De Driemaster is een openbare basisschool. Wij zien onze school als een plek voor kinderen uit verschillende sociale milieus, gezindten en culturen. Wij onderkennen de eigenheid en het unieke van elk kind en gaan met elkaar om op basis van respect. De Driemaster startte op 28...
Lees verder

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s

Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO te mogen begeleiden. Wij zijn niet alleen moreel verplicht daartoe, maar vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien is...
Lees verder

De groepsgrootte en inzet van extra hulp

De groepsgrootte varieert op dit moment tussen de 20 en de 32 kinderen. Na de 2 verbouwingen in de afgelopen jaren beschikt de Driemaster over 11 lokalen. Extra hulp aan kinderen wordt onder schooltijd door de leerkracht gegeven en onze Remedial Teacher ondersteunt en begeleidt hierin....
Lees verder

De leeractiviteiten van de kinderen

Kleuters leren al doende tijdens hun spel. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan kleuters kunnen leren. De school heeft grote aandacht voor de bevordering van de taalontwikkeling. We praten veel met kinderen over allerlei onderwerpen zodat ze veel woorden...
Lees verder

De organisatie van de school

Met onze ruim 260 leerlingen, verdeeld over 10 groepen, zijn wij voor Lelystadse begrippen een middelgrote school. In het moderne basisonderwijs worden steeds meer specialismen gevraagd. Of het nu gaat om kennis van moderne hulpmiddelen zoals de computer, pedagogisch en didactisch handelen, financieel management of...
Lees verder

De schoolkampen

De schoolkampen van de Driemaster onderscheiden zich door een bijzondere inzet van personeel en begeleidende ouders. Zij lijken totaal niet op de gebruikelijke uitstapjes naar een pretpark. De groepen 1 t/m 5 maken aan het begin van het schooljaar een schoolreisje van een dag. Groep 6...
Lees verder

Dyslexie onderzoek

Op school werken wij met kinderen met een hardnekkig taal-/spelling probleem volgens het protocol dyslexie. Voor het basisonderwijs is daar geen dyslexie verklaring voor nodig, voor het voortgezet onderwijs echter wel. Wanneer de leerkracht het vermoeden heeft van dyslexie zal dit besproken worden met de...
Lees verder

Expressieactiviteiten

Wij vinden het ook belangrijk dat kinderen zich leren uiten. De expressieactiviteiten zijn niet alleen leuk, maar ook belangrijk. Het is de bedoeling dat een deel van de activiteiten grensoverschrijdend is. De kinderen komen op deze manier in aanraking met verschillende expressievaardigheden en ook het...
Lees verder

Het belang van de betrokkenheid van ouders

De school acht de betrokkenheid van ouders van het grootste belang. Dit kan zowel het kind, de ouder als de school ten goede komen. Het kind groeit op in het gezin, maar brengt daarnaast veel tijd door in de schoolomgeving. Als ouders betrokken zijn bij school,...
Lees verder

Het dagelijkse werk van de kinderen

Het dagelijkse werk wordt door de leerkracht nagekeken en van commentaar voorzien. Vooral in de onderbouw wordt er veel werk direct mee naar huis gegeven. Later worden de opdrachten veelal in schriften gemaakt. Schriften liggen voorafgaand aan een 10 minutengesprek ter inzage (niet bij 10...
Lees verder

Het schoolondersteuningsprofiel van de Driemaster

Inleiding De Driemaster heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de Driemaster voor staat....
Lees verder

Het schoolteam

Ons team bestaat uit 16 leerkrachten, 1 intern begeleider, 1 vakleerkracht voor gym, 1 school assistent, 1 onderwijsassistent, 2 directieleden en overblijf ouders....
Lees verder

Het veilige klimaat van de school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin uw kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De manier van omgaan met elkaar en de omgeving en het gebouw bepalen het vriendelijke en veilige klimaat van De Driemaster. Als een kind...
Lees verder

Het volgen van de ontwikkeling van het kind

Van iedere leerling wordt, na aanmelding, een dossier aangelegd. Daarin worden persoonlijke gegevens, leerling besprekingen, gesprekken met ouders, speciale onderzoeken, toets- en rapportgegevens bewaard. De dossiers worden beheerd door de interne begeleider en zien op aanvraag in te zien en eventueel aan te vullen door ouders. In...
Lees verder

Huiswerk

Vanaf groep 5 wordt af en toe huiswerk gegeven, zie onderstaand schema:   boek- bespreking spreekbeurt dictee nieuwskring wereldorientatie werkstuk Groep  5 1x per jaar 1x per jaar Groep 6 1x per jaar 1x per jaar 1x per jaar 1x in 2 maanden 1x per jaar Groep 7 1x per jaar 1x per jaar 2x per jaar elke maand 2x per jaar Groep 8 1x per jaar 1x per jaar 1x in 3 weken 2x per jaar elke maand 2x per jaar ...
Lees verder

Hulp op school

Op de Driemaster hebben we vaste afspraken over de hulp aan kinderen. Alle kinderen worden een paar keer per jaar door ons zelf getest op hun leesniveau. Wanneer blijkt dat kinderen in hun leesproces achter blijven dan wordt er een aantal maatregelen genomen. Binnen onze...
Lees verder

Informatieavond

Aan het begin van het schooljaar organiseren we een algemene informatieavond. Van tevoren geeft de leerkracht de kinderen een informatiepakketje mee met specifieke informatie over het komende schooljaar. Op de informatieavond zelf bent u van harte welkom met uw kind. Alle teamleden en leden van de...
Lees verder

Kanjertraining

Sinds schooljaar 2005-2006 werken wij in alle groepen met de Kanjertraining. Alle leerkrachten binnen de school behalen in het nieuwe schooljaar een geldige licentie om deze lessen te mogen geven. Leerkrachten worden hier in (bij) geschoold door docenten van het Instituut voor Kanjertrainingen. De Kanjertraining is...
Lees verder

Kinderen met lees- en spellingproblemen, dyslexie

De laatste jaren wordt er steeds meer aandacht besteed aan kinderen met lees-/spellingproblemen. Ook bij ons op school zijn wij hier op een structurele manier mee bezig. Regelmatig krijgen wij vragen van ouders over dit onderwerp. Vragen als: "Wat doet de school aan dit probleem?",...
Lees verder

Mediawijsheid op de Driemaster

Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid heeft betrekking op nieuwe media, maar ook op ‘oude’ media zoals radio, televisie, kranten en tijdschriften. Een...
Lees verder

Nascholing van leraren

Deze vindt op twee verschillende manieren plaats: op individueel niveau: op deze dagen hebben alle kinderen gewoon les; de groepen van de leerkrachten die dan uit school zijn worden indien mogelijk door andere leerkrachten overgenomen. op teamniveau: op deze dagen is de school gesloten vanwege een studiedag; u wordt...
Lees verder

Onafhankelijke toetsen / Leerlingvolgsysteem

Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen zijn mede van grote betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. De verrichtingen van ieder kind en de groep...
Lees verder

Onze visie

Kort en bondig zou de opdracht van de school als volgt geformuleerd kunnen worden: "voor ieder kind bieden wij uitsluitend het beste!" Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor een plezierig leer- en werkklimaat. De school moet voelen als een warme jas, waarin de...
Lees verder

Opvang van nieuwe leerlingen in de school

De inschrijving van een kind dat nog geen 4 jaar is Voorafgaande aan een eventuele aanmelding kunt u contact opnemen met de directie. U bent van harte welkom voor een gesprek waarin wij u alle informatie kunnen geven. Bij een inschrijving hebben wij het sofinummer van...
Lees verder

Ouderhulp

Om de betrokkenheid te vergroten en omdat wij heel erg geholpen zijn met de geboden hulp willen wij zoveel mogelijk ouders de kans geven om mee te denken, mee te helpen en mee te organiseren bij de schoolactiviteiten. Ook in het schooljaar 2014-2015 willen wij alle...
Lees verder

Overzicht leerlingvolgsysteem

1. Voor alle kinderen houden wij twee keer per jaar methode onafhankelijke toets weken. Dit doen wij in februari en juni. 2. Alle gegevens worden per kind en per groep in grafieken omgezet. 3. Deze gegevens worden in de tweejaarlijkse signaleringsvergaderingen met het hele team besproken. 4. Hierop...
Lees verder

Overzicht zorgsysteem

1. De leerkracht signaleert het probleem. 2. De leerkracht biedt zelf hulp en stelt een kort handelingsplan* op. 3. Slaat de hulp niet aan, dan wordt het probleem in de bouwvergadering* besproken. 4. Voortzetten van de hulp met een aangepast handelingsplan. 5. Slaat ook deze hulp niet aan, dan...
Lees verder

Regels voor aanvang en einde schooltijd

De school heeft bewust twee aparte ingangen. Om gedrang te voorkomen is de ingang aan de zijde van het kleuterplein bestemd voor de groepen 1 t/m 4. De andere ingang aan de zijde van het brede schoolplein is bedoeld voor de groepen 5 t/m 8. Vooral...
Lees verder

Resultaten van ons onderwijs

Algemeen Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen te bereiken. Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. De resultaten worden weergegeven in grafieken, waarin u kunt aflezen welke vorderingen...
Lees verder

Scholen in verbinding

De Driemaster behoort tot het cluster van “brede basisscholen”. Hier liggen voor ons kansen om onze leerlingen nog meer te bieden op het gebied van voor- en naschoolse opvang, het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Ook schept het meer mogelijkheden om onze leerlingen in contact te brengen...
Lees verder

Schoolgrootte

Ons leerlingaantal was op de teldatum 01-10-2013 244 leerlingen. In het schooljaar 2014-2015 zullen wij starten met 10 groepen: 3 groepen 1-2, een groep 3, twee groepen 4, een groep 5, 6, 7 en 8....
Lees verder

Schoolkrant / nieuwsbrief

Een groep van creatieve mensen zorgt ervoor, dat 2x per jaar een schoolkrant verschijnt, een Kerstkrant en een Zomerkrant. De werkjes, die zijn gemaakt door groepjes kinderen, de nodige informatie van bijvoorbeeld de MR en het team, de verslagen van diverse activiteiten. Kortom, een krant waarin...
Lees verder

Schooltijden

Onderbouw maandag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur dinsdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur woensdag 08.30 uur - 11.30 uur donderdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur vrijdag 08.30 uur - 11.30 uur en 13.15 uur - 15.15 uur Bovenbouw maandag 08.30 uur - 12.00 uur en 13.15 uur - 15.15 uur dinsdag 08.30...
Lees verder

Speciale voorzieningen in het schoolgebouw

In De Driemaster zijn alle leslokalen in gebruik. De lokalen liggen om de middenruimte heen; deze middenruimte kan worden afgesloten door middel van schuifwanden. Een lokaal wordt niet door een groep bezet, dit lokaal wordt gebruikt als overblijflokaal en RT ruimte. De middenruimte is regelmatig in...
Lees verder

Speciale zorg voor het jonge kind

Met name de onderbouw legt de basis voor de verdere schoolloopbaan van leerlingen. Ons beleid is er dan ook al jaren op gericht om, zover de financiële en personele situatie dit mogelijk maakt, kleine opvanggroepen te vormen waarin jongste en middelste kleuters zich optimaal kunnen ontwikkelen....
Lees verder

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen....
Lees verder

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten. Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur...
Lees verder

Toetsen en testen

Wanneer er vanuit school een hulpvraag is omtrent leren en/of gedrag kan het onderwijs loket ingeschakeld worden. Ouders moeten hier toestemming voor geven. Het onderwijsloket bekijkt de mogelijkheden voor onderzoek. Ouders kunnen rondom gedrag ook zelf een onderzoek aanvragen bij bijvoorbeeld Bosman of Triade. Hiervoor...
Lees verder

Urenverdeling

Het minimaal verplichte aantal uren onderwijs in een schooljaar ligt voor de groepen 1 t/m 4 op 880 uur per jaar, voor de groepen 5 t/m 8 ligt dit op 1.000 uur. Dit is bepaald door de Onderwijsinspectie; uiteraard voldoen wij aan deze eisen. Hieronder vindt...
Lees verder

Vakantietijden

De vakantietijden worden door ons bestuur in overleg met scholen vastgesteld. Hierbij worden de spreidingsadviezen opgevolgd. De zomervakantie van zes weken is voorgeschreven. Nederland is daarbij verdeeld in drie regio’s. Lelystad maakt deel uit van de regio Noord. Als regio Noord in de vroege periode...
Lees verder

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Het openbaar voortgezet onderwijs in Lelystad wordt gevormd door twee scholengemeenschappen, namelijk SG Lelystad (SGL) en De Rietlanden. Er zijn binnen Lelystad doorstromingsmogelijkheden naar VMBO*, HAVO* en VWO*. De bovengenoemde scholen hebben een LWOO* . Voorlichting, aanmelding en toelating In de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn...
Lees verder

Verslaggeving door groepsleerkrachten

In februari en juni wordt er over de kinderen van groep 1 t/m 8 een verslag gemaakt. Bij het samenstellen van het verslag hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten: We gebruiken geen cijfers, omdat naar ons oordeel de vorderingen van een kind, zowel...
Lees verder

Visie op ouderbetrokkenheid

Op de Driemaster werken ouders en team samen. Daardoor ondersteunen wij elkaar bij de opvoeding en bij het leren op school. Wat willen wij bereiken: Het welbevinden van onze kinderen wordt vergroot en het leerproces wordt gestimuleerd en daarmee geven wij ze een grotere kans op een...
Lees verder

Website

De Driemaster heeft ook een eigen website: www.obsdedriemaster-lelystad.nl Op deze site vindt u allerlei Driemaster nieuws, foto’s van evenementen, documenten, een jaarplanning enz. U dient zich eenmalig te registreren om toegang te kunnen krijgen tot foto’s en informatie uit de groepen. Wanneer u zich heeft geregistreerd, zal...
Lees verder

Wereldoriënterende vakken

Bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie zijn de laatste jaren nog een paar verplichte vakken gekomen. Bevordering gezond gedrag, geestelijke stromingen, maatschappelijke verhoudingen en natuur- en milieueducatie om er een paar te noemen. Sommige van de ‘nieuwe vakken’ hebben onderdak gevonden bij oude onderdelen. Aan andere...
Lees verder

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatiedagen of anderszins

Op De Driemaster werken zowel part- als fulltimers; leerkrachten hebben als zij volgens hun normjaartaak teveel uren draaien recht op compensatiedagen. Op deze compensatiedagen worden leerkrachten vrij geroosterd. Een aantal van onze collega’s maakt bovendien gebruik van de BAPO regeling. Leerkrachten die gebruik maken van de...
Lees verder

Ziekmelden

Als uw kind onverwachts de school door ziekte niet kan bezoeken, vragen wij u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Dit om te voorkomen dat wij onze lessen moeten onderbreken om na te gaan waar de kinderen zich ophouden. U vindt het...
Lees verder