SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "team"

De begeleiding en inzet van stagiaires van PABO’s

Wij prijzen ons gelukkig geregeld stagiaires van de PABO te mogen begeleiden. Wij zijn niet alleen moreel verplicht daartoe, maar vinden het een goede zaak op deze wijze mee te helpen de school ook in de toekomst te voorzien van goed opgeleide collega’s. Bovendien is contact met PABO’s en jonge collega’s ook voor een levendig en modern onderwijs van groot belang. De eindverantwoordelijkheid van de door de stagiaires gegeven lessen blijft altijd bij de betreffende groepsleerkracht, ook als ze soms voor wat langere tijd zelfstandig voor de groep staan. Dit laatste is het geval bij vierdejaars studenten, die kort voor het begin van hun onderwijscarrière staan (dit zijn de zogenaamde LIO leerkrachten). Ans van den Eijkel is onze stage-coördinator....
Lees verder

Integriteitscode

Stichting SchOOL is een maatschappelijke organisatie. In de scholen wordt kennis overgedragen aan de leerlingen en om bij te dragen aan de vorming van toekomstige, verantwoordelijke en maatschappelijk actieve, burgers hebben de scholen ook een bredere opvoedende en ontwikkelende taak. Alle medewerkers van SchOOL hebben om deze reden een voorbeeldfunctie. Zij doen hun werk in intensieve wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat onze klanten en samenwerkingspartners vertrouwen kunnen hebben in SchOOL als organisatie en in de mensen die met elkaar het gezicht van SchOOL bepalen. Dat is de reden om een aantal zaken vast te leggen in deze integriteitscode voorheen gedragscode. Deze integriteitscode geldt voor iedereen die optreedt namens of ten behoeve van SchOOL. Dus niet alleen voor medewerkers – inclusief stagiaires - directieleden, leden van het college van bestuur en de raad van toezicht, maar ook voor een bredere kring: bedrijven en instanties die werken in opdracht van SchOOL. In de tekst van de code worden daarom die twee rollen genoemd en met elkaar verbonden. Natuurlijk kunnen wij onze partners geen regels opleggen met betrekking tot hun integriteit, maar wel aansturen op een gedeeld commitment. Met deze code willen wij laten zien, waarvoor SchOOL als gemeenschap staat. Het gaat in deze tekst ook vaak over “wij” en “ons” of “onze”, over wie gaat het dan? Het gaat dan om alle medewerkers van SchOOL en met het vaststellen van deze code is een begin gemaakt om te bereiken dat al onze medewerkers zich daar ook van bewust zijn! Op sommige punten formuleren wij de code in de vorm van concrete regels; op veel andere punten in de vorm van algemene gedragslijnen. Hiervoor is bewust gekozen. De code heeft als doel dat medewerkers hun handelen binnen de specifieke context goed interpreteren, beoordelen en afwegen. Niet om deze verantwoordelijkheid van hen over te nemen. Deze gedragscode heeft echter niet alleen tot doel onszelf scherp te houden ten aanzien van onze professionaliteit en integriteit, maar ook onze regels naar nieuwe collega’s en de buitenwereld te expliciteren. Zodat niet alleen leerlingen en ouders, maar ook de nieuwe collega’s, studenten in opleiding, de buitenwereld, samenwerkingspartners, klanten en belangstellenden weten waar wij staan en vertrouwen hebben in het gedrag en de integriteit van leiding en medewerkers van de stichting SchOOL.      ...
Lees verder

Nascholing van leraren

Deze vindt op twee verschillende manieren plaats: op individueel niveau: op deze dagen hebben alle kinderen gewoon les; de groepen van de leerkrachten die dan uit school zijn worden indien mogelijk door andere leerkrachten overgenomen. op teamniveau: op deze dagen is de school gesloten vanwege een studiedag; u wordt hier altijd zeer tijdig over geïnformeerd. (zie jaarrooster in de zomerschoolkrant) Wij streven ernaar om cursussen zoveel mogelijk na schooltijd, in de avonduren of op woensdagmiddagen, plaats te laten vinden....
Lees verder

Taken van de Intern Begeleider (IB-er)

Kinderen kunnen op cognitief of sociaal gebied problemen hebben. Deze kunnen met elkaar samenhangen. Wanneer een kind niet lekker in zijn vel zit, kunnen de leerprestaties afnemen. Maar ook als een kind merkt dat het de leerstof niet bij kan houden, kan dit van invloed zijn op zijn/haar gedrag. We vinden het heel belangrijk dat de school voor de kinderen een prettige en veilige plek is. Wanneer wij problemen signaleren, wordt er gekeken of speciale ondersteuning nodig is. De leerkracht en/of de intern begeleider kunnen dan nader onderzoek doen. Eventueel wordt een deskundige van buiten de school gevraagd mee te denken of te komen observeren, hiervoor wordt altijd uw toestemming gevraagd. Binnen onze school hebben we een intern begeleider, de IB-er. Zij heeft regelmatig gesprekken met de groepsleerkrachten waarbij de leerlingen worden besproken. Zij ondersteunt de leerkrachten bij het signaleren van eventuele problemen, het opstellen van de groepsplannen en helpt bij het verder uitzoeken van het probleem en het bieden van hulp....
Lees verder

Wijze van vervanging bij ziekte, compensatiedagen of anderszins

Op De Driemaster werken zowel part- als fulltimers; leerkrachten hebben als zij volgens hun normjaartaak teveel uren draaien recht op compensatiedagen. Op deze compensatiedagen worden leerkrachten vrij geroosterd. Een aantal van onze collega’s maakt bovendien gebruik van de BAPO regeling. Leerkrachten die gebruik maken van de BAPO regeling zijn een aantal dagen per jaar vrij. Bij ziekte van een collega wordt gezocht naar manieren om de betreffende groep op te vangen. De mogelijkheden zijn : aan collega’s die op deze dag niet werken wordt gevraagd om in te vallen. aan collega’s die op zo’n dag andere taken hebben binnen de school wordt gevraagd om een klas over te nemen. Als dit niet mogelijk is, wordt er een invaller via een mobiliteitscentrum aangetrokken (het betreft hier kort durende vervanging).De gemeente Lelystad heeft een invallerspoule opgericht voor langdurige vervanging. Als het echt niet anders kan, wordt een klas opgedeeld over de andere groepen. In het uiterste geval wordt er een groep naar huis gestuurd. Hierover wordt altijd eerst contact met de ouders gezocht. Voor kinderen die thuis niet kunnen worden opgevangen, wordt een plaats gezocht in een andere groep....
Lees verder