SchOOLwiki

zoekopdracht

5 resultaten in categorie "waar-de-school-voor-staat"

Het veilige klimaat van de school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin uw kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De manier van omgaan met elkaar en de omgeving en het gebouw bepalen het vriendelijke en veilige klimaat van De Driemaster. Als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, dan kan het zich beter ontwikkelen. Juist regelmaat geeft namelijk het kind kansen. De ontwikkeling op sociaal–emotioneel gebied kan alleen plaatsvinden wanneer deze goed verloopt in contact met anderen. Een positieve, liefdevolle en waarderende benadering door de leerkrachten, maar een open en intensief contact met de ouders vinden wij ook belangrijk. Ook is er binnen de school aandacht voor de daadwerkelijke veiligheid van mensen. Er zijn vluchtroutes aangegeven en in elke klas zijn er afspraken gemaakt over de ontruiming van de school. Elke klas is in bezit van een ontruimingsplan en dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Als u uw kind hoort praten over ‘niet naar school willen’, dan trekken wij ons dat aan. Wij willen in zo'n geval de reden weten om te zien hoe wij maatregelen ter verbetering kunnen treffen. Op school gaan zowel team als kinderen met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, met de duidelijke erkenning dat niemand hetzelfde is. Gelijkwaardigheid houdt in dat wij respect hebben voor elkaar. Tegelijkertijd staan wij wel in een gezagsverhouding tot de kinderen. Dit gezag wordt onder andere ontleend aan het feit dat wij ons verantwoordelijk voelen voor een stuk van de opvoeding en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind. Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is dat op onze school met plezier veel geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidsonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en -registratie, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat te doen bij ongevallen en overlijden en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders. Onze school besteedt tijdens de lessen en ook daarbuiten veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Daarbij worden naast de prettige dingen als belonen en complimenten geven ook de minder plezierige dingen zoals pesten schelden en slaan in de groepen besproken. Daarnaast hebben wij een gedragscode waar onze spelregels in staan en die gelden voor alle leerlingen, het team en de ouders/verzorgers. Deze gedragscode ligt op school ter inzage. Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u terecht bij onze contactpersonen Ongewenste omgangsvormen: Karin Hartog. Zij praat er met u over en neemt zo spoedig mogelijk contact op met de directeur en/of met de GGD Flevoland. Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, telefoon 0320-276211. Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school zoals stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc. Wilt u meer informatie over onze gedragscode/-regels of over wat u van de contactpersonen Ongewenste Omgangsvormen of GGD Flevoland kunt verwachten, neemt u dan contact op met een van hen....
Lees verder

Kanjertraining

Sinds schooljaar 2005-2006 werken wij in alle groepen met de Kanjertraining. Alle leerkrachten binnen de school behalen in het nieuwe schooljaar een geldige licentie om deze lessen te mogen geven. Leerkrachten worden hier in (bij) geschoold door docenten van het Instituut voor Kanjertrainingen. De Kanjertraining is een methode voor sociaal emotionele vorming. Deze training heeft als doel dat een kind positief over zichzelf en anderen leert denken. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn: We vertrouwen elkaar We helpen elkaar Niemand speelt de baas Je bent niet zielig We lachen elkaar niet uit In de Kanjertraining worden verschillende oefeningen gedaan: er zijn lichamelijke oefeningen waardoor je meer vertrouwen leert te krijgen in anderen. Ook wordt er gebruik gemaakt van rollenspellen en kringgesprekken. In de Kanjertraining staan vier dieren centraal: De witte tijger is de kanjer! Een kanjer komt voor zichzelf op en durft zijn eigen mening te geven. Een Kanjer weet dat niet iedereen hem aardig vindt, gewoon, omdat dat zo hoort. Geel is het bange konijntje, zij durft nergens op af te stappen en is eigenlijk bang voor alle mensen. Ze blijft liever in haar holletje. Zwart is de pestvogel, hij houdt van pesten en de baas spelen. Rood is het aapje, dat overal om lacht. Hij lacht om anderen en maakt anderen graag aan het lachen, ook als er niets te lachten valt. ...
Lees verder

Mediawijsheid op de Driemaster

Mediawijsheid staat voor het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld. Mediawijsheid heeft betrekking op nieuwe media, maar ook op ‘oude’ media zoals radio, televisie, kranten en tijdschriften. Een mediawijze leerling kan: Informatie zoeken, selecteren, beoordelen en verwerken Verschillende media bedienen en gebruiken, zoals computer, smartphone en software ICT gebruiken binnen de geldende normen en waarden van onze samenleving De kinderen op de Driemaster maken gebruik van media ter ondersteuning en verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken en het oefenen van opdrachten die via media te bereiken zijn. Media-activiteiten worden steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. Afspraken Wij zien binnen het gebruik van media mede een opvoedende taak weggelegd, waarin we samen met de kinderen en de leerkrachten een aantal afspraken gemaakt hebben: Gedragsafspraken met kinderen: Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van je leerkracht. Vertel het je leerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je deze informatie tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je leerkracht. Kinderen maken op school alleen gebruik van e-mail na toestemming van de leerkracht. Pagina’s die te maken hebben met social media mag je alleen gebruiken als je van te voren aangeeft dat je ze nodig hebt bij een opdracht die met school te maken heeft. Spelletjes spelen op de vrijdag mag, zolang het een plezierig spel is en niet met geweld heeft te maken. Mobieltjes van kinderen moeten worden uitgezet onder schooltijd Gedragsafspraken met leerkrachten: Internet wordt gebruikt voor educatieve doeleinden binnen een didactisch perspectief. Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen. E-mail gebruik je alleen voor contacten die met de Driemaster te maken hebben. Andere e-mails en contacten onderhoud je met je privé e-mailadres. Als teamlid ga je zorgvuldig om in het contact met ouders en leerlingen via social media. Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is immers meestal niet hun schuld. Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van de website terechtkomen. Namen in combinatie met foto’s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto’s wordt altijd eerst toestemming gevraagd. Leerkrachten, kinderen en ouders kunnen elkaar aanspreken wanneer ze zich niet aan bovenstaande afspraken houden. Wanneer kinderen zich bewust niet houden aan de afspraken, neemt de leerkracht contact op met de ouders. Om de volgende redenen zien wij af van filtering op het Internet:  Filtering is nooit 100% waterdicht. Dit houdt in dat er iets gepretendeerd wordt naar ouders en leerlingen toe dat we niet kunnen waarmaken. Door filtering worden vaak ook veilige/ normale/ goed bruikbare Internetpagina's geblokkeerd. Filtering is kostbaar. Filtering is betuttelend. ...
Lees verder

Onze visie

Kort en bondig zou de opdracht van de school als volgt geformuleerd kunnen worden: "voor ieder kind bieden wij uitsluitend het beste!" Kinderen, leerkrachten en ouders voelen zich samen verantwoordelijk voor een plezierig leer- en werkklimaat. De school moet voelen als een warme jas, waarin de kinderen zich veilig en geborgen voelen. Zelfstandigheid, gelijkwaardigheid, respect en waardering zijn hierbij belangrijke aspecten. Wij vinden het belangrijk dat het kind ruimte krijgt om zich te ontwikkelen, waardoor het leert verantwoordelijkheid te dragen en initiatief te nemen. De leerlingen gaan naar De Driemaster om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee later in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren. We willen uit het kind halen wat erin zit, waarbij wij rekening houden met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. We spelen hierbij in op interesse en behoeften van kinderen. Wij werken volgens een systeem waarbij sommige groepen zijn samengesteld uit leerlingen met nagenoeg dezelfde leeftijd en tevens een drietal groepen met jongste en oudste kleuters. Groep overstijgende activiteiten komen regelmatig voor. Er zijn collega’s binnen het team die niet voor een eigen groep staan; zij houden zich onder andere bezig met het bieden van speciale zorg aan kinderen die hier behoefte aan hebben. Het is voor ons belangrijk dat er met alle betrokkenen in openheid, zowel formeel als informeel, wordt gecommuniceerd over alles wat met ons onderwijs te maken heeft....
Lees verder

Visie op ouderbetrokkenheid

Op de Driemaster werken ouders en team samen. Daardoor ondersteunen wij elkaar bij de opvoeding en bij het leren op school. Wat willen wij bereiken: Het welbevinden van onze kinderen wordt vergroot en het leerproces wordt gestimuleerd en daarmee geven wij ze een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Wat hebben wij hiervoor nodig? Ouders en team voelen zich samen verantwoordelijk voor het welzijn van de kinderen en het leerklimaat. We werken samen, nemen elkaar serieus en nemen de tijd voor elkaar. Wij gaan respectvol en open met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Ouders en team informeren elkaar eerlijk, transparant en duidelijk over de cognitieve, sociale en emotionele behoeften van het kind. We spreken wederzijdse verwachtingen uit en hanteren duidelijke regels en afspraken voor iedereen. ...
Lees verder