SchOOLwiki

zoekopdracht

Actief burgerschap en sociale integratie

Leerlingen groeien op in een maatschappij die steeds complexer en pluriform is. De Driemaster vindt het belangrijk om haar leerlingen hierop goed voor te bereiden.
We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers die goed voor zichzelf kunnen zorgen.
Ook moeten ze goed kunnen omgaan met de mensen en de wereld om zich heen. Respect voor elkaar is hierbij een hoofdthema.
Wij willen onze leerlingen kennis en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor onze samenleving.

Deze opdracht voor onze school is vastgelegd in een aantal wetsartikelen van het ministerie. Het belangrijkste:

  • het onderwijs op onze school gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • het onderwijs is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • het onderwijs op onze school is erop gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten.

Dit alles komt tot uiting in de wijze waarop wij invulling geven aan:

– het pedagogisch klimaat (school-, plein- en klassenregels);
– het omgaan met elkaar (leerlingen, leerkrachten en ouders);
– ons onderwijsaanbod.

In onze lessen wereldoriëntatie , geschiedenis en aardrijkskunde wordt aandacht besteed aan verschillende religies en culturen.
Ook de wereldgodsdiensten komen aan de orde. In de geschiedenislessen wordt de tweede Wereldoorlog met als hoofdpersoon Anne Frank behandeld. Voorafgaand aan Prinsjesdag wordt aandacht besteed aan verkiezingen, het politieke stelsel en de rol van het Koninklijk Huis. In alle groepen wordt de Kanjertraining aangeboden.

Verder komt actief burgerschap tot uiting in een aantal projecten en activiteiten:

  • Het 1 x per jaar adopteren van een goed doel. Dit goede doel wordt gesponsord met de opbrengsten van een actie.
  • Het ondersteunen van lokale acties zoals “Fietsen tegen Kanker”
  • “Lucky Wheels” ; in de gymles maken leerlingen kennis met rolstoelsport.
  • Groep 8 doet mee aan de actie “Kinderpostzegels”
  • etc.