SchOOLwiki

zoekopdracht

Activiteiten ter verbetering van het onderwijs

De maatschappij ondergaat in hoog tempo veranderingen. Als school proberen wij zo adequaat mogelijk te anticiperen. Daarom is het ook belangrijk om gebruik te maken van de nieuwste leermethoden en eigentijdse hulpmiddelen. De financiën zijn echter beperkt en daarom moeten wij zuinig met deze middelen omspringen. Aan moderne methoden voor rekenen en wiskunde, taal en zaakvakken geven wij een hoge prioriteit omdat wij als school graag up to date blijven.

Activiteiten die wij het komende jaar zullen ondernemen ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van ons onderwijs zijn:

In ons school ontwikkelplan 2013-2014 waren de belangrijkste doelen:

De Cito toets resultaten van De Driemaster zijn op of boven het door de Inspectie vastgestelde niveau.

  • Dit doel is ruimschoots behaald.
  • Leerkrachten stellen vooraf doelen op groeps- en individueel niveau tav. CITO toetsen
  • In alle klassen is een start gemaakt met data borden
  • Het directe instructiemodel wordt gebruikt.

De Driemaster beschouwt ouders en verzorgers als partners om samen te werken aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

  • Er is ingezet op versterking van de oudercontacten, zie hiervoor ook resultaten tevredenheid enquête.

Alle leerkrachten van De Driemaster voldoen aan de competenties van de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL).

  • We maken gebruik van teamscholing: Jay Marino, methode onderbouwd.
  • We werken met een spellingplan

Alle medewerkers van De Driemaster weten wat er gaande is, wat ze mogen verwachten en wat er van hun wordt verwacht (informatiestructuur).

  • Site is steeds vaker up to date
  • Teamleden werken met outlook agenda
  • Afsprakenboek is up to date.

Ons school ontwikkelplan 2014-2015 heeft als uitgangspunt het nieuwe koersplan van de stichting school. Dit koersplan is echter nog niet gereed.

De elementen: resultaten, ouderbetrokkenheid , competente teamleden en duidelijke afspraken en informatievoorziening zullen echter voortgang vinden in het nieuwe plan.

Een school staat nooit alleen en is altijd deel van een netwerk van andere scholen en instanties. Op directieniveau vindt regelmatig overleg plaats met de andere openbare scholen en met het bestuur van deze scholen.

In onze school is voor ouders het Meerjaren zorgplan Weer Samen Naar School (WSNS) 2008-2012 ter inzage. Het nieuwe plan is nog in de maak. De IB-ers maken bovendien deel uit van een IB netwerk.

In het kader van ‘Weer Samen Naar School’* bestaan er contacten met scholen voor speciaal onderwijs. In dit samenwerkingsverband werken scholen voor basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs samen en bundelen zij de zorg voor de kinderen van ons verband.

Ook bestaat er contact met de IJsselgroep; deze dienst doet bepaalde onderzoeken bij kinderen en verzorgt een cursusaanbod. Ook met de GGD Flevoland (zoals eerder besproken) vindt regelmatig overleg plaats over onderwerpen van verschillende aard.
De GGD doet niet alleen een onderzoek in verschillende klassen; zij kan ook informeren en adviseren over gezondheidsaspecten en lesmateriaal.