SchOOLwiki

zoekopdracht

Het schoolondersteuningsprofiel van de Driemaster

Inleiding
De Driemaster heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de Driemaster voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband tezamen vormen de basis van het aantonen van de dekkendheid van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om onderwijs en ondersteuning te krijgen dat zij nodig hebben.

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een korte typering van de Driemaster
 • de kwaliteit van onze basisondersteuning. Dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen.
 • de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school)
 • de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Een korte typering van onze school
De Driemaster is een openbare basisschool. Wij onderkennen de eigenheid en het unieke van elk kind en gaan met elkaar om op basis van respect. De leerlingen gaan naar de Driemaster om zich kennis en vaardigheden eigen te maken om daarmee later in een complexe samenleving zelfstandig te kunnen functioneren. We willen uit het kind halen wat erin zit, waarbij wij rekening houden met aanleg en tempoverschillen van de kinderen. We spelen hierbij in op interesse en behoeften van kinderen.

De kwaliteit van onze basisondersteuning
De basisondersteuning   bestaat uit de volgende vijf domeinen: onderwijs, ondersteuning, beleid, organisatie en resultaten.

Onderwijs
Wij zijn tevreden over het domein ‘onderwijs’. Wij zijn positief over onze onderwijskwaliteit. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dat wil zeggen dat wij zoveel als mogelijk rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij zijn goed in staat om rekening te houden met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd en instructie. Wij analyseren de       resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze teambreed. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar ook over het welbevinden van de leerling. Op basis van de analyses worden groepsplannen aangepast. Wij gebruiken een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Het team heeft zich ten aanzien van het domein onderwijs uitgesproken over de verschillende onderwerpen en een “Driemaster top 5” gemaakt.
In deze top 5 prioriteren wij de te ontwikkelen onderwerpen, met andere woorden; wat bovenaan staat verdient de meeste aandacht en zullen wij als eerste verder gaan ontwikkelen.

 1. Deskundigheid
 2. Planmatig werken
 3. Afstemming
 4. Pedagogisch Klimaat / Opbrengst gericht werken

Uit het ouder-tevredenheidsonderzoek van april 2014 blijkt dat veel ouders tevreden zijn over de aandacht voor taal en rekenen (respectievelijk 85% en 91%). Over de aandacht voor wereldoriëntatie is 70% tevreden. De aandacht voor actuele thema’s wordt door 84% van de ouders goed gewaardeerd.

De meeste ouders zijn tevreden waarop de school omgaat met mediawijsheid en de manier waarop de school omgaat met discriminatie. Over de aanpak van pestgedrag is 10% van de ouders ontevreden. Over de rust en de orde in de klas is 90% van de ouders tevreden en bijna alle ouders zijn tevreden over de sfeer in de klas.

Ondersteuning
Het domein ‘ondersteuning’ vraagt de komende tijd om aandacht. Het gaat hierbij om de onderwerpen:

 • Dyslexie (zowel interne als externe ondersteuning)
 • Rekenen en Wiskunde (intern)
 • SOVA training (intern)
 • Gedragsproblemen (intern en extern)
 • Huiselijk geweld / AMK (extern)
 • Informatievoorziening naar ouders over het systeem van leerlingbegeleiding.

De vraag naar expertise op de bovengenoemde gebieden past binnen de scholingsbehoefte van het team van de Driemaster.

Uit het ouder-tevredenheidsonderzoek blijkt dat 88% van de ouders tevreden is over de wijze waarop de leerkracht rekening houdt met verschillen tussen leerlingen. Over de extra begeleiding die de school biedt is 63% van de ouders tevreden en 14% is ontevreden. Over de informatie over het systeem van leerlingbegeleiding is 57% tevreden en 20% ontevreden.

Beleid
Wij zijn tevreden over het domein ‘beleid’. Onze procedures zijn vastgelegd en wij beschikken over een heldere visie op leerlingenzorg. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning aan de kinderen en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over het domein ‘organisatie’ van onze ondersteuning zijn wij tevreden.
Wij beschikken over een goed functionerend ondersteuningsteam, waarbij de besprekingen samen met ouders gevoerd worden. Het ondersteuningsteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, onze remedial teacher, jeugdverpleegkundige en een schoolmaatschappelijk werker. Het ondersteuningsteam is een belangrijke schakel in onze ondersteuningsstructuur. Onze intern begeleider is verantwoordelijk voor de organisatie van de bijeenkomsten en is tevens voorzitter van dit team.

Resultaten
Onze CITO resultaten liggen op of boven de resultaten van vergelijkbare scholen. Wij formuleren tevens ambitieuze doelen in de OPP-en ontwikkelperspectieven voor leerlingen met een grote leerachterstand) en bereiken deze. De school verantwoordt de bereikte doelen. Voor elke toets periode formuleren leerkrachten hun ambities ten aanzien van de te bereiken resultaten.


Beschikbare
deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid interne deskundigheid). Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten (externe deskundigheid). Wij zijn van mening dat we ons verder moeten scholen in de begeleiding van leerlingen met ADHD en leerlingen met een autistische stoornis, evenals de onderwerpen dyslexie en dyscalculie.
Binnen ons team ligt er expertise op het gebied van hoogbegaafdheid.

Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Ambulante begeleiders worden ingezet bij leerlingen met een rugzak. Wij maken gebruik van de ambulant begeleiders van cluster 2 en 4 en maken ons sterk om de expertise die de ambulant begeleiders de school inbrengen zelf eigen te maken. De orthopedagoog van buiten vervult een belangrijke ro in het zorgteam en doet indien nodig extra onderzoek. Ook de schoolmaatschappelijk werker is van grote waarde in het zorgteam. De afgelopen jaren hebben wij veelvuldig gebruik gemaakt van logopedie. Helaas is de gemeentelijke subsidie vervallen en kunnen Wij niet meer gebruik maken van deze deskundigheid van buiten.

Ondersteuningsvoorzieningen
Onze school heeft geen ondersteuningsvoorzieningen voor een groep kinderen en is ook niet voornemens een voorziening in te richten de komende jaren.

Kengetallen
Onze school heeft ongeveer 260 leerlingen waarvan ongeveer 9% een leerling-gewicht heeft. Het aantal leerlingen met een leerling-gewicht is de laatste jaren gedaald. Wij hebben de afgelopen jaren een enkele keer leerlingen verwezen naar het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Wel hebben wij voor een aantal leerlingen een rugzak aangevraagd en toegewezen gekregen. Op dit moment heeft 1 kind een rugzak cluster 2 en 3 leerlingen een rugzak cluster 4. Voor vier leerlingen is een dyslexieverklaring afgegeven.

Ontwikkelagenda
Samengevat zijn wij als school tevreden over de basisondersteuning en extra ondersteuning die          wij bieden aan onze leerlingen. Vanzelfsprekend kan het altijd beter en zien wij nog voldoende verbeterpunten. Voor het verbeteren van onze kwaliteit van de basisondersteuning en om beter toegerust te zijn op het geven van passend onderwijs gaan wij scholen op het gebied van gedrag.

Leerlinggebonden financiering/rugzak
Door de invoering van Passend Onderwijs zullen de rugzakjes(leerlinggebonden financiering) in de huidige vorm verdwijnen. Er zal vanaf 1 augustus 2014 met arrangementen gewerkt worden.

Leerlingen die een licht, medium of medium-plus arrangement gekregen hebben blijven ondersteuning krijgen binnen het regulier onderwijs. De ondersteuning aan leerkrachten zal verzorgd worden door ambulant begeleiders vanuit de verschillende clusters.

 • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
 • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
 • Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
 • Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen

Samen met ouders wordt bepaald welke ondersteuning hun kind nodig heeft.
De school zal er alles aan doen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de ondersteuningsbehoeften van uw kind.
Als de school niet meer in staat is om uw kind de juiste begeleiding te geven zullen wij met u overleggen over plaatsing van uw kind in het Speciaal Onderwijs. Hiervoor is er een toelaatbaarheidsverklaring nodig.