SchOOLwiki

zoekopdracht

Het veilige klimaat van de school

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin uw kind moet opgroeien van groot belang is om een volwaardig mens te worden. De manier van omgaan met elkaar en de omgeving en het gebouw bepalen het vriendelijke en veilige klimaat van De Driemaster. Als een kind zich veilig en op zijn gemak voelt, dan kan het zich beter ontwikkelen. Juist regelmaat geeft namelijk het kind kansen.

De ontwikkeling op sociaal–emotioneel gebied kan alleen plaatsvinden wanneer deze goed verloopt in contact met anderen. Een positieve, liefdevolle en waarderende benadering door de leerkrachten, maar een open en intensief contact met de ouders vinden wij ook belangrijk.

Ook is er binnen de school aandacht voor de daadwerkelijke veiligheid van mensen. Er zijn vluchtroutes aangegeven en in elke klas zijn er afspraken gemaakt over de ontruiming van de school. Elke klas is in bezit van een ontruimingsplan en dit plan wordt regelmatig geëvalueerd.

Als u uw kind hoort praten over ‘niet naar school willen’, dan trekken wij ons dat aan. Wij willen in zo’n geval de reden weten om te zien hoe wij maatregelen ter verbetering kunnen treffen. Op school gaan zowel team als kinderen met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid, met de duidelijke erkenning dat niemand hetzelfde is.

Gelijkwaardigheid houdt in dat wij respect hebben voor elkaar. Tegelijkertijd staan wij wel in een gezagsverhouding tot de kinderen. Dit gezag wordt onder andere ontleend aan het feit dat wij ons verantwoordelijk voelen voor een stuk van de opvoeding en de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.

Wij willen dat onze school een veilige school is. Dat wil zeggen dat alle betrokkenen zich daar veilig en prettig kunnen voelen. Dat geldt voor leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, stagiaires en ouders. Onze missie is dat op onze school met plezier veel geleerd wordt. Dat kan alleen als iedereen zich op school prettig voelt. In een veilige school vertrouw je elkaar, respecteer je elkaar, heb je positieve verwachtingen van elkaar en werk je samen. Er is duidelijkheid over wat van jou verwacht wordt en wat je van elkaar kunt verwachten. We hebben een bovenschools veiligheidsplan. In dit plan staat beschreven wat het schoolbeleid ten aanzien van de veilige school inhoudt. Wij hebben verder een aantal protocollen: omgaan met agressie en geweld, seksuele intimidatie, pestgedrag, gedragsregels, tevredenheidsonderzoek bij medewerkers, kinderen en ouders, incidentenaanpak en -registratie, internetgebruik, schorsing en verwijdering, wat te doen bij ongevallen en overlijden en een ontruimingsplan. Deze protocollen liggen ter inzage voor ouders.

Onze school besteedt tijdens de lessen en ook daarbuiten veel aandacht aan het omgaan met elkaar. Daarbij worden naast de prettige dingen als belonen en complimenten geven ook de minder plezierige dingen zoals pesten schelden en slaan in de groepen besproken.
Daarnaast hebben wij een gedragscode waar onze spelregels in staan en die gelden voor alle leerlingen, het team en de ouders/verzorgers. Deze gedragscode ligt op school ter inzage.

Als er iets op school gebeurt wat u of uw kind ongewenst en/of onplezierig vindt, kunt u terecht bij onze contactpersonen Ongewenste omgangsvormen: Karin Hartog. Zij praat er met u over en neemt zo spoedig mogelijk contact op met de directeur en/of met de GGD Flevoland.
Het is ook mogelijk zelf direct contact op te nemen met de GGD Flevoland. U kunt dan vragen naar de coördinator Ongewenste Omgangsvormen, telefoon 0320-276211.

Onder ongewenste omgangsvormen wordt verstaan: seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leerkrachten of andere medewerkers binnen de school zoals stagiaires, klassenassistenten, hulpouders etc.

Wilt u meer informatie over onze gedragscode/-regels of over wat u van de contactpersonen Ongewenste Omgangsvormen of GGD Flevoland kunt verwachten, neemt u dan contact op met een van hen.