SchOOLwiki

zoekopdracht

Resultaten van ons onderwijs

Algemeen

Onze school wil alle leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het voortgezet onderwijs. Wij streven ernaar met al onze leerlingen de kerndoelen te bereiken.

Regelmatig toetsen wij dan ook de vorderingen van de leerlingen. De resultaten worden weergegeven in grafieken, waarin u kunt aflezen welke vorderingen de leerlingen maken en welk niveauverschil er per groep mogelijk is.

Wij willen niet alleen dat de leerlingen zich op het gebied van kennis bepaalde vaardigheden eigen maken, maar wij willen ook bereiken dat zij in staat zullen zijn om problemen op te lossen, dat zij goed met anderen om kunnen gaan en dat zij zelfstandig kunnen handelen.

De ervaring heeft ons geleerd dat onze leerlingen over het algemeen goed presteren in het voortgezet onderwijs. Zij blijken goed te zijn toegerust voor de eisen die het voortgezet onderwijs aan instromende leerlingen stelt.

Dit blijkt uit de gegevens die wij van het voortgezet onderwijs al jaren lang krijgen.

Waarmee meten wij resultaten?
Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-afhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van Cito en de nieuwste versies van de Cito toetsen. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van uw kind.

Resultaten toetsing
Op grond van de laatst afgenomen toetsen in juni 2014 scoren we als volgt:

  • De kernindicatoren voor de inspectie (lezen groep 3&4 / rekenen groep 4&6 /Begrijpend lezen gr. 6) allen boven de door de inspectie gestelde ondergrens.
  • Alle overige onderdelen boven de ondergrens van de inspectie en meestal boven het landelijk gemiddelde behalve het onderdeel “begrijpend lezen ” groep 3.

 

Cito Eindtoets groep 8

Tevens doet onze school mee met de CITO eindtoets in groep 8.

In 2010 een eindscore van 534,6
In 2011 een eindscore van 533,4
In 2012 een eindscore van 535,6
In 2013 een eindscore van 533,4
In 2014 een eindscore van 539,8

Al deze eind scores liggen op of boven de door de inspectie vastgestelde minimale norm.

Aan de hand van de scores van de Cito eindtoets bij alle leerlingen uit groep 8 wordt onderzocht welke vorm van vervolgonderwijs het beste past bij de leerling; er wordt als het ware een schooladvies uitgebracht.

De adviezen aan onze schoolverlaters van het afgelopen jaar:

Advies Aantal leerlingen
VWO
VWO / HAVO
HAVO
VMBO Gemengd Theoretisch
Vmbo Basis Beroeps
Vmbo Basis Kader
LWOO
2 leerlingen
5 leerlingen
11 leerlingen
4 leerlingen
0 leerlingen
2 leerlingen
0 leerlingen


Interpretatie/perspectief
Vanaf het jaar 2010 scoort groep 8 van de Driemaster boven de door de inspectie gestelde ondergrens.
We verwachten in 2015 ook weer op een voldoende score uit te komen.
Steeds is er na een toets periode overleg met ons schoolbestuur. Ook worden er steeds herstelplannen geschreven voor onderdelen die nog niet voldoende zijn. Dat geeft ons vertrouwen dat bij een volgende toets afname de resultaten weer op niveau zijn.