SchOOLwiki

zoekopdracht

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, anderen kunnen hun werk niet zelfstandig indelen, weer anderen kunnen niet goed met kinderen omgaan of er zijn kinderen die meer aan kunnen dan wat hun wordt aangeboden.
Bij ons op school wordt niet gauw iets ‘gek’ gevonden. Waar dit gevoel bij klasgenootjes nog niet geheel is ontwikkeld, besteden wij veel tijd aan accepteren en waarderen van jezelf en de ander. Zonder een accepterende sfeer kan extra hulp niet gedijen.

Mocht een kind extra zorg nodig hebben dan neemt de leerkracht contact op met de ouders om hierover te praten. De leerkracht stelt een handelingsplan op en dit plan wordt door de leerkracht uitgevoerd. Onze Remedial Teacher kan hier zo nodig bij ondersteunen.
De leerkracht onderhoudt het contact met de ouders om deze op de hoogte te brengen van wat de extra zorg gaat inhouden.
De ouders dienen bij evaluatie van dit plan ook te ondertekenen.

In het leerling-dossier van het kind wordt hiervan een verslag gemaakt. Het kan zijn dat de school nog niet genoeg weet over het probleem. Dan kan de IB-er of remedial teacher (rt-er) extra onderzoek doen om te komen tot een verfijnder handelingsplan. De leerkracht zal door middel van verlengde instructie uw kind ondersteunen. Deze begeleiding is vaak voor een korte periode en aan de hand van de resultaten kan er besloten worden tot stopzetten van de begeleiding of tot een vervolgonderzoek.

De school heeft de beschikking over een ortho pedagoog. Deze kan ingeschakeld worden door de intern begeleider wanneer er zorg is om een leerling. Pas na uw toestemming kan dit plaatsvinden.

Soms is het nodig problemen nog verder te onderzoeken. Dan kunnen we u als school verzoeken stappen te ondernemen richting huisarts, logopediste, schoolarts, kinderarts of andere specialist. Of we kunnen uw kind aanmelden voor nader onderzoek via het onderwijsloket. Uiteindelijk zou ook plaatsing in het speciaal onderwijs mogelijk kunnen zijn.

De zorg van kinderen op De Driemaster zien wij als een voortdurend punt van aandacht. Omdat de zorg voor onze kinderen bestaat uit vele aspecten hebben wij dit voor u in een overzichtelijk schema gezet.