SchOOLwiki

zoekopdracht

Toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen

Het schoolbestuur beslist over de toelating van de leerlingen. Deze beslissing is gemandateerd aan de directie van de school. Over het algemeen worden alle aangemelde leerlingen ook daadwerkelijk toegelaten.
Het weigeren van leerlingen komt slechts zelden voor. Als daar gegronde redenen voor zijn kan het schoolbestuur de toelating van een leerling weigeren. Het schoolbestuur is daarbij verplicht dat goed gemotiveerd aan de ouders uit te leggen. De ouders hebben bij weigering een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.
Soms kunnen scholen leerlingen niet toelaten omdat deze vol zijn. De betreffende school zal in dat geval aangeven welke school nog wel plaats heeft.
In een enkel geval hebben scholen wachtlijsten en worden leerlingen die aan bepaalde criteria voldoen later wel toegelaten.

De directie van de school kan een leerling die zich niet aan de schoolregels houdt dan wel wangedrag vertoont een aantal dagen schorsen. De inspecteur van het onderwijs, het schoolbestuur en de leerplichtambtenaar worden daarvan in kennis gesteld. Veelal wordt de betreffende leerling na een goed gesprek met de ouders/verzorgers, waarin afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder hij of zij weer naar school kan gaan, weer toegelaten.
Wordt de situatie ernstiger dan kan de directie het schoolbestuur voorstellen de betreffende leerling te verwijderen van school. De ouders/verzorgers worden dan eerst gehoord en getracht zal worden een andere school te vinden. Als dat gedurende een periode van 8 weken niet lukt kan de leerling na overleg met de inspecteur van school worden verwijderd. Ook hier hebben de ouders een bezwaar- en beroepsmogelijkheid.

In extreme gevallen, waarbij kinderen een daadwerkelijk gevaar opleveren voor hun schoolomgeving, kan overgegaan worden tot een schorsing en zelfs tot een verwijdering van school. De regels en voorwaarden omtrent schorsing en verwijdering staan omschreven in de Wet op het Primair Onderwijs (W.P.O. art. 40), en ligt ter inzage op school.