SchOOLwiki

zoekopdracht

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

Het openbaar voortgezet onderwijs in Lelystad wordt gevormd door twee scholengemeenschappen, namelijk SG Lelystad (SGL) en De Rietlanden. Er zijn binnen Lelystad doorstromingsmogelijkheden naar VMBO*, HAVO* en VWO*. De bovengenoemde scholen hebben een LWOO* .

Voorlichting, aanmelding en toelating
In de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn drie stadia aan te geven:

Voorlichting
Vanuit het voortgezet onderwijs worden in de loop van het cursusjaar enkele voorlichtingsavonden georganiseerd. Wij achten het van groot belang, dat u met uw kind enkele van deze informatieavonden bezoekt, daar de ervaring leert dat de kinderen daardoor heel goed in staat zijn hun voorkeurschool aan te geven. De uiteindelijke keuze berust natuurlijk bij u als ouder.

Aanmelding
Deze geschiedt door de ouders van de betrokken leerling op de school voor voortgezet onderwijs van hun keuze; meestal in februari.

Toelating
De toelating van leerlingen vindt plaats op grond van het door de leerkracht(en) van groep 8 ingevulde schoolverlatersrapport. Naast enkele algemene gegevens over de leerling, wordt in dit rapport aangegeven of de leerling geschikt geacht wordt voor het regulier voortgezet onderwijs. In groep 8 wordt in de maand februari bij alle leerlingen het Cito eindonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit een toets technisch lezen, spelling, woordenschat , begrijpend lezen en rekenen. De resultaten van deze toetsen worden voor ons vertaald in een schoolprofiel. Dit schoolprofiel geeft duidelijk aan of een leerling kan functioneren op LWOO niveau, op VMBO niveau of HAVO / VWO. Deze profielen worden doorgespeeld aan het voortgezet onderwijs.

Ouders worden allemaal uitgenodigd voor een 10-minutengesprek. In dit 10-minutengesprek worden ouders op de hoogte gesteld van de resultaten en wordt de ouders gevraagd deze rapporten voor gezien te ondertekenen.

De leerkracht(en) van groep 8 heeft/hebben met de scholen van het voortgezet onderwijs een intakegesprek en het schoolverlatersrapport wordt doorgesproken. Na de zomervakantie volgt er een tweede gesprek over de vorderingen van de (oud)leerlingen. Bovendien worden alle gegevens ingevoerd in Digidoor. Digidoor is een programma dat gegevens uitwisselt tussen basisschool en voortgezet onderwijs.


LWOO
Als uw kind meer en extra hulp nodig heeft in en op weg naar het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijsdiploma, kan het Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) voor uw kind een goede plek zijn. Aan leerlingen, waarvan wij twijfelen of zij op cognitief en/of sociaal-emotioneel gebied in staat zijn om de reguliere basisvorming te doorlopen, geven wij een LWOO-advies. Een inschatting (gebaseerd op onze toetsgegevens) is in veel gevallen al in groep 6/7 te geven en zal in een zo vroeg mogelijk stadium met de ouders worden besproken.

Naar aanleiding van het Cito eindonderzoek in groep 8 wordt een definitief advies gegeven.
Voordat het voortgezet onderwijs een uitspraak doet of een leerling kan worden geplaatst op de LWOO-afdeling, moet een toelatingsonderzoek worden afgenomen. Indien uit dit onderzoek blijkt dat de leerling geschikt bevonden wordt voor de LWOO dan wordt uw kind hiervoor automatisch geplaatst. In dat geval is inschrijving in het reguliere brugjaar niet mogelijk.
Als uit het toelatingsonderzoek blijkt dat uw kind meer of extra zorg nodig heeft dan de extra zorg van het reguliere voortgezet onderwijs, kan hij of zij worden aangemeld op een school voor speciaal voortgezet onderwijs (svo). Hiervan is er in Lelystad één aanwezig, nl. de openbare school voor SVO De Steiger.
Voor de toelating naar beide vormen bestaan wettelijke procedures. Hierover wordt u, als dit op uw kind van toepassing is, uiteraard door ons goed en tijdig geïnformeerd.