Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

dinsdag 31 maart

Jaarlijks terugkerende activiteiten: Een project rond de Kinderboekenweek. Rond 5 december het Sinterklaasfeest. In de week voor de Kerstvakantie is er een gezamenlijke Kerstviering, afgesloten met een maaltijd in de groep. Ongeveer in het midden van het schooljaar is er een schoolproject met een grootse afsluiting. Voor de Paasvakantie sluiten wij de week af met

Lees verder

Huiswerk

dinsdag 31 maart

Vanaf groep 5 wordt af en toe huiswerk gegeven, zie onderstaand schema:   boek- bespreking spreekbeurt dictee nieuwskring wereldorientatie werkstuk Groep  5 1x per jaar 1x per jaar Groep 6 1x per jaar 1x per jaar 1x per jaar 1x in 2 maanden 1x per jaar Groep 7 1x per jaar 1x per jaar 2x

Lees verder

Van basisschool naar voortgezet onderwijs

dinsdag 31 maart

Het openbaar voortgezet onderwijs in Lelystad wordt gevormd door twee scholengemeenschappen, namelijk SG Lelystad (SGL) en De Rietlanden. Er zijn binnen Lelystad doorstromingsmogelijkheden naar VMBO*, HAVO* en VWO*. De bovengenoemde scholen hebben een LWOO* . Voorlichting, aanmelding en toelating In de overstap naar het voortgezet onderwijs zijn drie stadia aan te geven: Voorlichting Vanuit het

Lees verder

Het schoolondersteuningsprofiel van de Driemaster

dinsdag 31 maart

Inleiding De Driemaster heeft een school-ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een school ondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar de Driemaster voor staat. De school ondersteuningsprofielen van alle scholen van ons samenwerkingsverband

Lees verder

Overzicht leerlingvolgsysteem

dinsdag 31 maart

1. Voor alle kinderen houden wij twee keer per jaar methode onafhankelijke toets weken. Dit doen wij in februari en juni. 2. Alle gegevens worden per kind en per groep in grafieken omgezet. 3. Deze gegevens worden in de tweejaarlijkse signaleringsvergaderingen met het hele team besproken. 4. Hierop volgend worden voor de kinderen handelingsplannen opgesteld.

Lees verder

Overzicht zorgsysteem

dinsdag 31 maart

1. De leerkracht signaleert het probleem. 2. De leerkracht biedt zelf hulp en stelt een kort handelingsplan* op. 3. Slaat de hulp niet aan, dan wordt het probleem in de bouwvergadering* besproken. 4. Voortzetten van de hulp met een aangepast handelingsplan. 5. Slaat ook deze hulp niet aan, dan wordt het kind aangemeld bij de

Lees verder

Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

dinsdag 31 maart

Zorg voor de leerlingen is al lang op onze school een normale zaak. Wij menen kinderen met leerproblemen een veilige plek te kunnen bieden. Onze zorg is echter meer dan het bekijken of een kind bij een bepaalde ontwikkeling of leervak niet mee kan komen. Er zijn kinderen die werkhoudingproblemen hebben, anderen kunnen hun werk

Lees verder

Verslaggeving door groepsleerkrachten

dinsdag 31 maart

In februari en juni wordt er over de kinderen van groep 1 t/m 8 een verslag gemaakt. Bij het samenstellen van het verslag hebben wij ons laten leiden door de volgende uitgangspunten: We gebruiken geen cijfers, omdat naar ons oordeel de vorderingen van een kind, zowel op prestatie- als op sociaal-emotioneel gebied niet in cijfers

Lees verder

Onafhankelijke toetsen / Leerlingvolgsysteem

dinsdag 31 maart

Tweemaal per jaar worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen geven ons objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. De uitslagen zijn mede van grote betekenis voor het al dan niet verlenen van extra hulp. De verrichtingen van ieder kind en de groep kunnen zodoende op langere termijn worden gevolgd; een dergelijk

Lees verder